Lisa Strömbeck

 

Lisa Strömbeck (1966)

a love inventory, 1995

17 fotoutskrifter på papper bundna med stålspiral

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2016

_MG_2582_pillad på

Lisa Strömbecks artist’s book a love inventory är sprungen ur ett omfattande projekt utfört av konstnären under åren 1993-1995. Genom sina dagböcker inventerade hon sitt kärleksliv för att sedan leta upp och kontakta alla de som hon varit kär i sitt dittills tjugonioåriga liv. Detta var innan man använde internet på det sätt man gör idag så för att få tag på sina tidigare kärleksintressen var konstnären tvungen att gå genom gamla skolkamrater och deras föräldrar. Därefter kontaktade hon männen i hopp om att få göra filmade intervjuer med dem. Resultatet av projektet som helhet omfattar ett videoverk med nio av dessa intervjuer och de 17 ”inventeringskorten” som här är bundna men som också kan visas på väggen tillsammans med videon som en installation.

Det var Strömbecks ständigt brustna hjärta som drev henne att genomföra a love inventory. Idén var att hon skulle kunna analysera datan från denna kvantitativa undersökning för att få ny kunskap om varför hon förblev olyckligt kär. Hon skriver i en text om verket på sin hemsida: ”Jag måste tyvärr säga att jag inte lyckades ta reda på varför. Kärleken är fortfarande ett mysterium.”

 

Lisa Strömbeck är född i Andrarum på Österlen. Hon har studerat vid Högskolan för bildkonst i Hamburg och Konstakademin i Köpenhamn och arbetar idag med bas i Köpenhamn.

 

ENGLISH VERSION

Lisa Strömbeck (b. 1966)

A Love Inventory, 1995

Seventeen photographs printed on paper and bound with a steel spiral

Acquired for Ystad Art Museum’s collection in 2016

 

Lisa Strömbeck’s artist’s book A Love Inventory began with a wide-ranging project undertaken by the artist during the period 1993–95. In her journals, she kept an inventory of her love life and then later searched out and contacted everyone she had been in love with during her life. This was before people used the Internet the way we do today, so getting in touch with her prior love interests required the artist to reach out through old classmates and their parents. After that she contacted the men in hopes of filming interviews with them. The result of the project as a whole includes a video art piece with nine of these interviews and the seventeen “inventory cards” that are bound together here but can also be projected onto the wall along with the video as an installation.

It was Strömbeck’s perpetually broken heart that drove her to undertake A Love Inventory. The idea was that she would be able to analyse the data from this quantitative study in order to get a better understanding of why she continued to suffer from lovesickness. She writes about the work on her website: “Unfortunately, I have to say that I wasn’t able to figure out why. Love is still a mystery.”

 

Lisa Strömbeck was born in Andrarum in the Österlen region. She studied at the University of Fine Arts of Hamburg and the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, where her work is currently based.

 

Text: Ellen Klintenberg

Foto/Photo: Benjamin Rembson

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-11-23