Biogasprojektet Ystad Österlen

Den 11 april, 2011 startade det ettåriga projektet

Projektet har till uppgift att titta på förutsättningarna för att etablera en biogasanläggning någon av kommunerna Ystad, Simrishamn eller Tomelilla.

Kartläggning
Projektet inleds med en kartläggning av de råvaror som finns lokalt och som kan tillföras en biogasanläggning. Kontakter har tagits med ett hundratal lantbrukare och tiotalet livsmedelsindustrier, för att få en uppfattning om hur stora mängder som finns av gödsel och livsmedelsavfall.
Det är svårt att nå alla intressenter och om någon inte blivit kontaktad som kan tänkas ha intresse av projektet och eventuellt kan bidra med input uppmanas ni att kontakta vår projektledare Gabriella Eliasson 0709-95 83 07 eller gabriella.eliasson@tomelilla.se.
Beräkningar
Då råvarumängden erhållits från tänkta leverantörer kommer vi bland annat göra beräkningar på mängden råvara, hur mycket biogas som kan framställas och hur stor biogasanläggningen kommer att bli.
Informationsmöten
Efter det att sammanställning av inkommen information avslutas, inbjuds intressenter till informations/diskussionsmöten om biogas, råvaror och produkter. En av produkterna som produceras i biogasanläggningen är biogas. Biogasen är tänkt att användas som drivmedel i fordon, såväl bussar som personbilar. Intressenter är inte enbart leverantörer av råvara, det är också de som använder produkten, egentligen alla invånare.
Mötena delas in i olika målgrupper; råvaruleverantörer, energileverantörer, transportörer, övrigt näringsliv/företagare, entreprenörer, kommunanställda och naturligtvis allmänhet.
Mötena kommer att äga rum i Simrishamn, Tomelilla och Ystad och planeras att starta vecka 23 och pågå hela sommaren.
Tankställen
Parallellt med råvaruinsamling pågår en utredning om hur, var i Tomelilla, Simrishamn en tankanläggning för gas kan placeras och finansieras.
Projektplanering
Projektet fortlöper under hösten med planering av biogasanläggningen och diskussioner av placering, design, transporter, gasleveranser med mera, varvat med erfarenhetsutbyte och avslutas med en kostnadskalkyl för en biogasanläggning. Kontakter kommer att tas med investeringsintressenter för ett beslut om uppförande av en biogasanläggning.

Publicerad 2013-03-11, Uppdaterad 2014-01-21