För livsmedelsproducenter

Historik
I Ystad-Österlenområdet har det funnits en gemensam näringslivsstruktur där jordbruket historiskt varit helt dominerande fram till 1900-talets senare hälft. Näringslivssamverkan har ägt rumLökodling Ystad  Foto: Itta Johnson inom ramen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) med Tomelilla, Simrishamns och Ystads kommuner. Vi har haft ett långtgående samarbete för inköp av varor sedan mitten av 1990-talet.

Inför den senaste livsmedelsupphandlingen 2011 gjorde vi en informationsinsats för att engagera och få med lokala producenter som leverantörer. Framförallt gjordes en uppdelning av färska grönsaker där äpplen, tomater, lök, morötter och potatis bröts ut för att ge möjlighet för ett bredare utbud av leverantörer att komma med in med anbud för endast dessa varugrupper. Vid den tidpunkten krävdes dock fortfarande en distributionsapparat hos producenten, vilket den nya affärsmodellen inte kräver.

Ny affärsmodell
Samordnad varudistribution förknippas ofta med livsmedel eftersom 60-70 % av en kommuns varuinköp består av livsmedel. Syftet med den nya affärsmodellen Samordnad Varudistribution är att öka andelen lokala livsmedelsproducenter i kommunal upphandling eftersom Ystad-Österlenområdet är en jordbruksbygd.

På livsmedelssidan genomförde tre av SÖSK-kommunerna en förstudie under våren 2011. Detta ledde till ett kommunfullmäktigebeslut om ett samarbete från 2011 till 2013 för att samordna varudistributionen för att skapa möjligheter för lokalproducerade livsmedel i upphandlingarna.

Upphandla distributionscentral
Under 2013 upphandlade de tre kommunerna inom projektet Samordnad Varudistribution en distributionscentral (DC) med tillhörande ”slingbil”. DC:n fungerar som en omlastningsplats för allt livsmedel som kommunerna köper in. Livsmedelsproducenten levererar till ett ställe oavsett hur många kunder som handlat.

Digital kommunikation
All information mellan kommunerna och leverantörerna ska vara digital. Inom offentlig förvaltning i Sverige utgör SFTI den standard som leverantörerna är hänvisade till. SFTI/ESAP 6 är en lösning för att genomföra elektroniska avrop mot ett ramavtal. Den innehåller ett elektroniskt affärsmeddelande för avropet, samt för alla andra delar i affärsprocessen – från sortiment- och prisinformation till leveransavisering och faktura. Dessutom finns en standard för transport och sändningsetiketter.

Gärna dialog
Införandet av den nya affärsmodellen Samordnad Varudistribution har genomförts som ett projekt. Syftet är och kommer framledes att vara att informera och diskutera möjliga lösningar som fungerar för både dig och oss, och som ryms inom gällande regelverk. Vi vill gärna ha en dialog med dig som producent.

Kontakt:
Samordnad Varudistribution
Christina ”Tina” Persson
0709-47 70 84
christina.b.persson@ystad.se

Publicerad 2013-11-21, Uppdaterad 2014-01-21