RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Cityindex

Publicerad: 2021-10-29 15:07

Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Ystad bättre än jämförbara stadskärnor i landet visar rapporten Cityindex.

 Handeln i Ystad klarade tufft år bättre än snittet

Under pandemiåret 2020 minskade Ystads stadskärna sin totala omsättning med 5,1 procent. Det största tappet står modehandeln och hotellnäringen för, medan försäljningen av dagligvaror ökade under 2020.

Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Ystad bättre än jämförbara stadskärnor i landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.  

Dagligvaruhandeln i Ystads stadskärna ökade under 2020 med 19,2 procent. Det är en starkare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 5,6 procent.

Coronapandemin medförde stora utmaningar för modehandeln i våra stadskärnor som upplevde minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. Modehandeln i Ystads stadskärna minskade sin omsättning med 23 procent.

- Coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor. Vi har uppmanats att begränsa våra besök i stadskärnan och givetvis har det fått konsekvenser. Nu har människorna kommit tillbaka och stadskärnan som mötesplats blir ännu viktigare. Vi ser en efterfrågan på ytor där vi kan mötas, över generationsgränserna. Fler inbjudande platser mellan husen stärker de redan etablerade verksamheterna. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda framtidsutsikter, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Minskad omsättning för hotellen

Hotellen drabbades av minskat resande och att konferensmarknaden försvann under pandemin. I Ystads stadskärna minskade hotellen sin omsättning med 23 procent.

Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 8,6 procent av sin omsättning. Restaurangnäringen klarade sig bättre och minskade med 2,2 procent. Det var bättre än andra städer i samma storlek där restaurangnäringen i stadskärnorna minskade med 15,2 procent.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, var trots det oförändrad i Ystads stadskärna under 2020. 

Trots att omsättningen i Ystads stadskärna minskade under 2020, gick det bättre än för andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 8,2 procent, jämfört med Ystads 5,1 procent. Ystad hade också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

- Attraktiva stadskärnor är positivt för hela kommunen och bidrar till tillväxt genom nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring. Stadens aktörer behöver ha ett helhetserbjudande med en mix av verksamheter som stärker stadskärnans attraktionskraft och gynnar handeln, säger Joakim Lindström.

- 2020 var året då Ystad i centrum verkligen slöt upp tillsammans med sina medlemmar på en ny nivå och visade att tillsammans är vi starka! Aktiviteter och åtgärder anpassades snabbt utifrån rådande restriktioner för att lyfta vikten av att stötta lokalt, och verksamheterna ställde direkt om och visade på kreativitet och lösningsförmåga i ett utsatt läge. Jag är oerhört glad och stolt över att Ystad får så fina siffror i Cityindex-rapporten säger Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i Centrum

- En bransch som varit extra utsatta under pandemin är restaurangbranschen. Att man i Ystad minskat med endast 2,2 % i omsättning i förhållande till 15,2 % jämfört med städer i samma storlek. Det visar att branschen har en hög anpassningsförmåga. Det visar också att vårt nära samarbete med näringsidkarna, samverkan kring gemensamma frågor och en tät dialog gett resultat vilket också ger oss luft under vingarna för vårt fortsatta arbete. Nu ser vi fram emot djupanalysen i november tillsammans med Fastighetsägarna Syd för att tillsammans identifiera och fortsätta att skapa förutsättningar för en levande stadskärna, säger Angelica Erlandsson, näringslivsansvarig Ystads kommun.


Om Cityindex

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI.


Backåkra Summit

Publicerad: 2021-10-25 16:12

Den 24 oktober, FN dagen var det dags för oss att arrangera världens första Backåkra Summit

Backåkra Summit

Sedan 2018 har vi arbetat med konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" riktat mot små och medelstora företag. Fokus har varit affärer och affärsutveckling. Här har företag mötts från helt olika branscher utifrån det faktum att de globala målen är odelbara och därmed en möjlighet kring affärskopplingar över branschgränser. En konkret vägledning för konceptet har tagits fram: Ystadmodellen.

Nu vill vi skala upp konceptet och vi bjöd därför in ett fåtal företagsledare utifrån mänskligt styrda sektorer kopplat till utsläpp och energiförbrukning för att samlas kring Dag Hammarskjölds bord på Backåkra. Mötet på Backåkra skedde i avskildhet i Dag Hammarskjölds anda för att kunna dryfta idéer, tankar och utmaningar tillsammans.

Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow och Kristina Yngwe, ledarmot av Sveriges riksdag samt ordförande i miljö- och jordbruksutskottet ledde samtalet som utgick från de fem stegen i Ystadmodellen.

Frågan vi ställde oss i samtalet var: Hur driver vi i Sverige en affärsmässig hållbar utveckling inom näringslivet och tillsammans identifierar områden för samverkan eller gemensamma utmaningar om vi ser på FN:s hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för affärer?

Backåkra Summit arrangerades med stöd av Sparbanken Syd och kommer att bli ett årligt återkommande arrangemang på FN dagen.

På Ystadmodellen kan du läsa mer deltagarnas återkoppling från dagen.

Backåkra Summit

Kategorier: Hållbar tillväxt

Globala målen en katalysator för tillväxt

Publicerad: 2021-10-25 15:20

Den 22 oktober var det dags för vår årliga mässa/utställning inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Globala målen som en katalysator

Den 22 oktober var det dags för vår årliga mässa/utställning inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer. Det är tredje året vi arangerar denna och målet är att fånga upp goda exempel som hänt under året, att blicka framåt och att skapa nya affärsrelationer och nätverk.

Det var fullt i Ystad Arena, över 100 företag och organisationer deltog. Utöver de som fanns på plats, deltog även 30st digitalt. Förmiddagen var hybrid tack vare stöd från Region Skåne.

På agendan

Inledningsvis registrerades alla och man fick möjligheten att nätverka med de 17 lokala företag och organisationer som fanns på plats för att visualisera affärer kopplat till vart och ett av de 17 globala målen. 

Därefter var det dags för dagens huvudtalare, Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på kundpsykologi, marknadsstrategi och kommunikation inom just hållbarhet.

Erik visade hur man kan koppla den interna och externa kommunikationen till sin tillväxtplan och verksamhetsutveckling. Detta för att öka sin konkurrenskraft och skapa hållbar lönsamhet i sitt företag.

Därefter var det återigen dags att nätverka. Målet med förmiddagen är att visualisera just ett smörgåsbord för affärer kopplat till de globala målen, alla fyller lika stor funktion i detta oavsett hur mycket eller lite man kan eller har arbetat med hållbarhet. Genom att träffa företagare över branscher och över kommungränser skapas förutsättningar för nya möjligheter.

Näst på tur i agendan var Biokol, fotboll och gröna affärer. Karin Heri, Malmö FF och Sven-Olof Bernoff, Skånefrö gav konkreta exempel på hur man implementerar hållbarhetsfrågor i sin verksamhetsutveckling. 

Karin Lintrup och Calle Rasmusson berättade konkreta exempel från projektet Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen, hur man som verksamhet kan bryta ner målen till verksamhetsnivå och implementera dessa i sin tillväxtplan. Då blir arbetet konkret i organisationen och kommunikationen både externt och internt betydligt tydligare och lätt förståelig.

Lotte, process och projektledare inom konceptet lyfte fram de möjligheter som finns när blickarna vänds mot vår region, men också vikten av att synliggöra sig för varandra. Ystadmodellen sprids och därmed också möjligheterna.

Årets Framtidssäkare

Detta årliga arrangemang arrangerar vi tillsammans med Tillväxt Syd och i år var det dags att presentera Årets Framtidssäkrare för andra året i rad. Sparbanken Syd är med och stödjer priset som i år gick till Skånefrö.

Från idé till verklighet

Avslutsningsvis var det dags för Sara Anderhov, Region Skåne att berätta om de utvecklingscheckar som finns att söka. Här såg vi många som nickade och som kanske just idag identifierat sitt nästa steg i sin verksamhetsutveckling.

Det var alldeles underbart att äntligen kunna ses, att höra sorlet och att få vara en del av ett större sammanhang. Stort TACK till dig som på något sätt var med och bidrog till denna förmiddag!

ystadmodellen ystadmodellen ystadmodellen ystadmodellen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Riksdagen

Publicerad: 2021-10-13 15:38

Lunchseminarium i Sveriges Riksdag med Företagarna Ystad angående E65:an

Dialog kring E65

Den 13 oktober var det dags för Företagarna Ystad att presentera en rapport som konsultbolaget Lunicore har utfört åt Företagarna Ystad, som belyser regionens styrkor och behovet av åtgärder.

Politiker från lokal och regional nivå ger sedan sin syn på rapporten och hur Ystads hamn kan driva lokal och nationell tillväxt.

Tidigt på morgonen begav sig Johan och Jamie tillsammans med Bosse, Företagarna Ystad, Kristina Bendz och Cecilia Magnusson Svärd till Riksdagen i Stockholm.

Under lunchen lyfte Bosse Företagarnas engagemang i utbyggnaden av E65, Kristina Bendz beskrev hur Ystad skapar möjligheter och Johan beskrev de samhällsvinster och en presentation av analys av vinster från förbättrad tillgänglighet som finns från Ystad och sydöstra Skåne.

Bakgrund

E65 är en europaväg som sträcker sig från Malmö, via Ystad och färjeförbindelse till Świnoujście i Polen, till Chania på Kreta i Grekland.

Vägen är utpekad som ett riksintresse och ingår i det prioriterade transeuropeiska transportnätet. Vägen är i princip likadan idag som för 25 år sedan, trots att trafikflödena har ökat med mellan 80 och 100 procent, och den har därför blivit en flaskhals.

Genom att höja standarden på E65 kan man främja en positiv utveckling för näringslivet, turismen och sysselsättningen i Sydöstra Skåne, men även på nationell nivå då E65 är tillfartsväg till en av Sveriges största färjehamnar, Ystad Hamn.

Hamnen har nyligen byggts ut till dubbel storlek. Redan före utbyggnaden stod den för omkring 8 procent av den totala RoRo-volymen i svenska hamnar, och nu väntas volymerna växa snabbt.

E65 har således en stor betydelse för svensk import och export, och för möjligheterna att av hållbarhetsskäl kunna överföra landtransporter till sjöfart.  

Ystad riksdagen Ystad riksdagen E65


Backåkra Summit

Publicerad: 2021-10-11 09:25

Hur driver vi i Sverige en affärsmässig hållbar utveckling inom näringslivet och tillsammans identifierar områden för samverkan eller gemensamma utmaningar om vi ser på FN:s hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för affärer?

Kategorier: Hållbar tillväxt

Besökare i sommar

Publicerad: 2021-10-04 16:30

Vad tyckte besökarna om sitt besök i Ystad i somras?

Kategorier: Företagslots