RSS

Näringslivsbloggen

näringslivystad näringslivystad

Följ en del av de aktiviteter som sker under året.


Cityindex

Publicerad: 2022-10-27 13:31

Fastighetsägarna presenterar årligen Cityindex i syfte att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och de kommersiella servicefunktionerna inom respektive stadskärna.

Ystads stadskärna återhämtade sig bättre än genomsnittet

Rapporten som presenteras visar att de som hade det tuffast 2020 det vill säga hotell och restaurangbranschen återhämtade sig snabbt 2021.

- Ystads stadskärna visar att den har en fortsatt stark och attraktiv stadskärna med ett bra utbud av butiker, tjänster och upplevelser. Vi har en bra köpkraft från grannkommunerna i sydöst säger Angelica Erlandsson, Näringslivsansvarig Ystads kommun.

Några tydliga trender som sticker ut är att generellt görs det färre besök i stadskärnan men större inköp. Det i sin tur pekar mot att kunderna blivit mer medvetna och att man som kund förberett sig inför sitt besök. Det kan också stämma väl överens med att många fortfarande arbetar hemifrån vissa dagar i veckan och att det krävs en större planering när det kommer till inköp.

- Medlemmarna i Ystad bekräftar detta och att det är en fortsatt trend berättar Veronika Green, verksamhetsutvecklare i Ystad i Centrum

- För att fortsätta att vara en attraktiv stadskärna arbetar vi med att skapa förutsättningar för ett varierat utbud av verksamheter och arrangemang under årets alla 12 månader berättar Jamie Rasmussen, Marknadskoordinator i Ystads kommun

Att det går fortsatt bra för näringsidkarna i Ystad i Centrum är en bild Veronika Green bekräftar

- I början av september gjordes en medlemsundersökning som visade att 61% har ökat sin omsättning under sommaren i år jämfört med föregående år som var ett rekordår. Undersökningen visar också att 17% har en stabil omsättning vilket pekar på en fortsatt god utveckling.

- I år har vi dessutom ökat med 12% gästnätter där 23% av alla gästnätter är utländska jämfört med samma period i fjol. Det innebär en ökning med totalt 30 000 gästnätter jämfört med 2021. Vi ser en fortsatt positiv trend för resten av året berättar Marie Holmstöm, Turistchef. Viktigt att poängtera är att detta är preliminära siffror fram till årsskiftet då de slutgiltiga siffrorna publiceras. Siffrorna kommer från SCBs gästnattsstatistik

Hur arbetar Ystads kommun med stadsutveckling och besöksnäring?

Ystads kommun är medlem i Ystad i Centrum. Ystad i Centrum består av fastighetsägarna, näringsidkare och Ystads kommun.

Hjärtat i Ystad är ett stadsutvecklingsprojekt som genomförs för att utveckla och skapa attraktionskraft för stadskärnan.  Målet är att attrahera fler att besöka Ystad, när de är här ska de vilja stanna längre än de tänkt sig och spendera mer än vad de tänkt sig och åka härifrån med en god känsla i magen.

Ystad Påsk 2021-80


Kompetensfika

Publicerad: 2022-10-27 13:25

I veckan var det dags för ett nytt arrangemang kopplat till Kompetenskompassen

Kompetensmingel för gröna näringar

I veckan var det dags för ett nytt arrangemang som utgår från Kompetenskompassens resultat, ett kompetensmingel för gröna näringar som arrangerades av oss tillsammans med LFR. Vi var drygt femtio personer som samlades på Gamla Rådhuset.

Aktiviteten är en åtgärd för att skapa förutsättningar för den gröna näringen att säkra sin kompetensförsörjning och på plats fanns lokala företag och utbildare för att berätta om exempel på vilka yrken och arbetsuppgifter som finns samt vad som krävs av den anställde.

Utbildningsaktörerna berättade om vilka utbildningar som finns i närområdet och avslutningsvis blev det kompetensmingel för arbetsgivare och kompetensförmedlande företag med många intressanta samtal och nya kontakter.

Kompetenskompassen gröna näringarna Kompetenskompassen gröna näringarna_Ystad


Backåkra Summit

Publicerad: 2022-10-27 10:21

På FN dagen den 24 oktober var det dags för Backåkra Summit för andra året i rad. Bakom arrangemanget står Marknad och Näringslivsavdelningen i Ystads kommun, arrangemanget genomförs med stöd från Sparbanken Syd

Olika branscher möts kring hållbar utveckling

På plats på Dag Hammarskjölds backåkra samlades representanter från industri-, mat-, jord och skogsbruk-, transport-, finans-, energisektorn samt mål 17.

I år välkomnades även deltagarna från 2021 tillbaka. I Dag Hammarskjölds vardagsrum samlades de nya representanterna. Här höll samtalsledarna för dagen Kristina Yngwe F.d. ledamot i Sveriges riksdag samt ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och Bo Nilsson, grundare till A Sustainable Tomorrow ihop samtalet. I rummet intill höll Johan Österberg, Marknad och Näringslivschef en workshop kring omvärldsbevakning kopplat till de 17 globala målen.

De centrala frågorna för Backåkra Summit handlar om hur deltagarna med stöd av Ystadmodellens fem steg diskuterar hur vi i Sverige tillsammans kan driva affärsmässig hållbar utveckling och identifiera områden för samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar.

- Alla branscher har sina utmaningar, men också unika infallsvinklar och det är där vi har sett att samarbeten över branschgränser kan bli otroligt gynnsamma språngbrädor framåt i hållbarhetsarbetet. Årets Backåkra Summit identifierade flera gemensamma steg framåt, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare på Ystads kommun.

Årets deltagare

 • Maria Fiskerud, Flyg BRA, industrisektorn
 • Oscar Hugoson, Polykemi Group, Industrisektorn
 • Björn Boström, Ystad hamn, transportsektorn
 • Kerstin Lindvall, ICA-gruppen, matsektorn
 • Anders Nilsson, ESS Group, mat- och besökssektorn
 • Christian Negendanck, Högestad & Christinehof, jord- & skogsbrukssektorn
 • Martin Andersson, Löderups växt, jord- & skogsbrukssektorn
 • Magnus Alfredsson, Proethos, finanssektorn
 • Henrietta Hansson, Sparbanken Syd, finanssektorn
 • Ulrika Westgren, Sweco Sverige, byggsektorn
 • Henrik Fajerson, Skanska, byggsektorn
 • Jessica Fredson, Ystad Energi, Energisektorn
 • Karin Heri, Tent, mål 17

Om Backåkra Summit

På internationella FN-dagen 2021 hölls den första upplagan av Backåkra Summit. Syftet med sammankomsten var att skapa en arena för företagsledare inom och utanför Sveriges gränser att utbyta tankar och erfarenheter över branschgränser vilka i förlängningen ska leda till att konkretisera vägen till affärsmässig hållbar utveckling. Samtalen har stöd av Ystadmodellen och de Globala målen, verktyg som visat sig framgångsrika för att generera lokala lösningar på globala utmaningar.

Backåkra Summit hålls på Dag Hammarskjölds Backåkra, gården som Hammarskjöld köpte 1957 och som idag ägs och förvaltas av Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra gården. Gården drivs med ambitionen att en mötesplats för organisationer och verksamheter som verkar i Dag Hammarskjölds anda.

Mer om Backåkra Summit går att läsa på backakrasummit.se

Backåkra Summit 2022 Ystadmodellen (26) Backåkra Summit 2022 Ystadmodellen (13) Backåkra Summit 2022 Ystadmodellen (6) Backåkra Summit 2022 Ystadmodellen (41)


Hållbar platsutveckling

Publicerad: 2022-10-23 14:11

Nu är Platsutveckling Kåseberga igång. Ett första informationsmöte för näringsidkare, politik, byalag och offentliga organisationer har genomförts.

Mål och syfte med hållbar platsutveckling Kåseberga

Syftet är att arbeta för en hållbar plats, att Kåseberga ska vara en året runt destination i linje med de globala målen och Agenda 2030 både på kort och lång sikt.  Vi ska tillsammans hitta metoder för att hantera besökstrycket så att Kåseberga kan fortsätta vara ett av Sveriges mest besökta turistmål.

Syftet med en hållbar platsutveckling för Kåseberga är att höja kunskapsnivån för alla aktörer som berörs av destinationen och hur väl destinationen lever upp till de minimikrav som GSTC:s *kriterier efterfrågar utifrån vad hållbar besöksnäring innebär.

Genom projektet och den GAP-analys och hållbarhetsrapport som levereras under våren 2023 får vi en tydlig nulägesbild av platsen med rekommenderade prioriterade åtgärder att jobba vidare med och kan därmed också följa upp och mäta våra åtgärder ur ett större perspektiv. *Global Sustainable Tourism Council www.gstcouncil.org.

Processen leds av Jeppe Klockareson, Fair Travel, tillsammans med Turistchef Marie Holmström och Näringslivsutvecklare Lotte Nilsson. Vi kommer att informera under processens gång här på hemsidan och via våra sociala kanaler.

Hållbar platsutveckling Kåseberga.jpg_1 Ales_stenar_4_2016_2016-09-08_foto_Itta_Johnson


Gymnasiemässan

Publicerad: 2022-10-17 20:06

Gymnasiemässan på Ystad Arena


FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Publicerad: 2022-10-07 13:38

Drygt 100 företagare och organisationer samlades för en förmiddag med fokus på affärsnytta och den faktiska förflyttningen