10552612-question-mark-on-scattered-papers.jpg

Produktutveckling

På denna sida finns information riktad till dig som söker värdefulla kontakter för stöd och hjälp till produktutveckling, uppfinningar och finansiering.

Innovationscenter för landsbygden
Innovationscentret är ett nav och en mötesplats som  har kunskap och information om vad som kan vara rätt väg för dig som innovatör och entreprenör på landsbygden. Ystad, Simrishamn, Sjöbo ochTomelilla kommuner driver Innovationscenter för landsbygden i samverkan för att öka växtkraften på just landsbygden.

Krinova Science Park
Krinova Science Park är en plats för utveckling, kontakter, nyföretagande, affärsskapande och kunskapsutbyte. Krinova finns intill Högskolan Kristianstad, Human Resource, Livsmedel och Miljö är de tre utvecklingsarenorna. Krinova

IUC Skåne
IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. IUC Skåne är en resurspartner för små och medelstora företag som önskar komplettera de egna resurserna vid produktutveckling. De kan tillföra kompetens genom ett omfattande kontaktnät med universitet, högskolor och ett nationellt nätverk med 14 Industriella Utvecklingscentrum runt om i Sverige. IUC har också riskkapital och kan se till att ett bra projekt får ekonomisk stöd. IUC Skåne

ALMI
Är du företagare och vill utveckla nya varor och tjänster? ALMI kan förmedla kunskaper om strategier och metoder för planering och genomförande av produktutveckling. ALMI

Connect Skåne
CONNECT Skånes uppdrag är att sammanföra en affärsidé med dess möjligheter, stimulera korsbefruktningen av kreativa tankar. Att genom frivilla insatser av samarbetspartners sammanföra entreprenörer och innovatörer med de tekniska, finansiella och affärsmässiga resurser som är nödvändiga för att skapa och utveckla tillväxtföretag i Skåne. Ambitionen är att ingen idé ska dömas ohörd. Alla ska få chansen till en professionell bedömning. Connect Skåne

Svenska Uppfinnarföreningen
Svenska Uppfinnarföreningens uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället. Svenska Uppfinnarföreningen ger medlemmar möjlighet att träffa likasinnade, utbyta idéer, få tips och hjälp med problemlösning. Svenska Uppfinnarföreningen har lokalföreningar på närmare 40 platser runt om i landet. Svenska Uppfinarföreningen

VINNOVA - innovationer kopplade till forskning och utveckling
VINNOVA är en statlig myndighet som kan bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Ansvarsområdet är innovationer kopplade till forskning och utveckling, nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.

Universitet och högskolor
Här hittar du Skånes universitets och högskolors kontaktvägar för företag. Universitetens och högskolorna ska samverka med det omgivande samhället genom det som brukar kallas för universitetets tredje uppgift. Näringslivet och företagen är i detta uppdrag en viktig samarbetspartner.

Lunds universitet
Genomolika typer av uppdragsverksamhet och samarbete sprids universitetets forskningsresultat och specialistkunskaper till näringslivet. Lunds universitet

LTH
LTH har samverkan och externa relationer med näringsliv, myndigheter, organisationer om gemensamma projekt.
LTH

SLU
En av SLU:s viktigaste uppgifter är att samverka med aktörer inom näringsliv och samhälle.SLU

Malmö högskola
Information om Malmö högskolas samverkan med företag och näringsliv hittar du på Malmö högskola.

Högskolan Kristianstad
Högskolans samverkan är den samlade kompetensen inom huvudområdena ekonomi, teknik, matematik och naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, beteendevetenskap, hälsovetenskap och lärandets villkor. Högskolan Kristianstad

Projektarbeten av studenter
De flesta studenter vid högskolor och universitet genomför under sin studietid olika projektarbeten. Både företag och studenter kan ha stor nytta av ett samarbete. Kontakta därför gärna en högskola.

Open Lab Skåne
Open Lab Skåne drivs av Malmö universitet, Lunds universitet och SmiLe inkubator. På Malmö universitet finns expertis och utrustning inom kemi och materialvetenskap, på SmiLe inom life science och på Lunds universitet inom livsmedelsteknik. Mer information hittar du på Open Labs hemsida

IDEON
Ideon Science Park grundades med syfte att ta till vara all den kunskap och idérikedom som finns inom Lunds universitet. Ideon

Publicerad 2013-03-11, Uppdaterad 2019-02-27