Hamnen är inte boven

Nya luftmätningar nyanserar den tidigare bilden av luftföroreningarnas ursprung. Fokus måste hädanefter läggas på att först och främst hantera trafiken på land, i och omkring Ystad, för att förbättra den lokala luftkvaliteten.

Ett halvårs mätningar av luftkvaliteten i centrala Ystad ställer tidigare antaganden på huvudet. Hamnen med sina två linjer till Polen och en till Bornholm är landets tredje största för passagerare och hör till de viktigaste i riket för godshantering. Samtidigt har det i flera år funnits en lokal opinion som hävdat att hamnen är en miljöfara på grund av utsläpp från färjornas motorer och den fordonstrafik de för med sig till staden.

Men tvärt emot vad som ofta antagits går det inte att koppla höga partikelhalter i centrala Ystad direkt till hamnens verksamhet. De nya mätningarna av luftkvaliteten i stadsdelen Östra Förstaden, drygt 500 meter från färjeläget, visar att den högsta halten av skadliga partiklar uppmätts när vinden legat på från trafikleden Dragongatan öster om centrum. Likaså visar sig mätvärdena för stoftpartiklar vid samma mätstation oftare ligga under medelvärdet när vinden ligger på från hamnen, det vill säga från sydväst.

Mätningarna nyanserar bilden och visar att trafiken på ringleden runt staden spelar en större roll än vad man tidigare antagit. Dragongatan är en del av E65 och leder trafiken från Malmöregionen runt stadens norra delar, österut och genom sommarstugeområdet Sandskogen vidare ut mot Simrishamn och övriga Österlen.

Ystad Hamn Logistik AB arbetar kontinuerligt med att minska verksamhetens miljöpåverkan. Som ett led i detta har hamnbolaget under årets första 35 veckor 2011 mätt luftkvaliteten i och omkring Ystads hamn. Mätningarna visar att värdena för skadliga ämnen som svaveloxid, kväveoxid och stoftpartiklar över tiden ligger väl under gränsvärdena för vad som anses hälsofarligt. Mätningarna visar också att yttre faktorer som vindriktning och temperatur påverkar luftkvaliteten i Ystad från dag till dag, liksom påverkan från kontinenten.

Mätresultaten ger hamnbolaget en bra grund att gå vidare på. Tidigare har man bara haft beräkningar och uppskattningar som delvis varit osäkra, men med detta som referens kan man nu konkret mäta de ytterligare förbättringar som kommer inom de närmaste åren.

Bland annat ska Ystad Hamn senast i augusti 2012 ha byggt färdigt en anläggning med landström för färjorna och 2015 införs också strängare krav på lågsvavligt bränsle som ytterligare minskar fartygens miljöpåverkan.

När landström nu byggs till fartygen och strängare regler för svavelinnehåll i bränslet börjar gälla, minskas hamnens miljöpåverkan ytterligare. En trafik-mätning från 2007 konstaterade att endast 13 procent av den totala trafiken på trafikleden Dragongatan härrörde från färjorna. Slutsatsen av den aktuella undersökningen blir därför att fokus hädanefter måste läggas på att först och främst hantera trafiken på land, i och omkring Ystad, för att förbättra den lokala luftkvaliteten.

 

 

Publicerad 2011-11-07, Uppdaterad 2014-11-05