Mål och arbetssätt

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Barnens intresse och delaktighet styr vår dagliga verksamhet.

Eftersom vi arbetar enligt Reggio Emilia-filosofin brukar vi på vår förskola tala om de tre pedagogerna:

 • Barnen - som hjälper varandra i kunskapssökandet
 • Pedagogen - som stöttar barnen i lärprocessen
 • Miljön - som är föränderlig och stimulerande.

Förskolans prioriterade Mål

Prioriterade mål som vi ska arbeta med under läsåret är kopplade till vårt arbete med hållbar framtid och tillgänglighet.

Normer o värde

 • Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mönnskliga rättigheterna 
 • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället 

Omsorg, utveckling o lärande 

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka
  tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang
  och med skilda syften,

 • • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att
  förmedla budskap,
 • örmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika
  lösningar av egna och andras problemställningar,

 • • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om
  detta,

 • • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och
  samband mellan begrepp,

Prioriterade mål inom  ”Tillgänglighet” "Undervisningskvalité" och "Bedömning av undervisning"

-Vår förskola ska ge förutsättningar att vi alla är tillgängliga för varandra och att våra miljöer ger förutsättningar för omsorg, lärande och undervisning som gör att varje barn och vuxen känner att de lyckas.

- Vi utgår från barnens förmågor och intresse när vi planerar undervisningen utifrån våra styrdokumnet och vi följer upp om undervisningen ger ett förändrat kunnande hos barnen.

- Vi ska analysera och bedöma vår undervisningen utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

 

Utifrån dessa mål sätts delmål i våra pedagogiska processer  som görs inför projekt och annan riktad undervisning. Målen följs upp 4-5 gånger på ett läsår enligt SKA-modellen.

 

Barn-glob.png

Bildtext: Animerad bild på jordglob med barn runtomkring

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2023-07-07