Förskolans mål

  • Barnen ska uppleva att de får ta ansvar för och ha inflytande på sin utveckling och sin lärandemiljö samt ha insikt om social, psykisk och fysisk hälsa.
  • Vi har en anpassad lärandemiljö utifrån varje barns behov.
  • Medarbetaren och barnen ska uppleva sin arbetsmiljö som stimulerande.
  • Föräldrarna/vårdnadshavarna ska uppleva kontakten mellan hem och förskola som meningsfull och att de får stöd i sin föräldraroll.
  • Vi ska ha en bred kompetens i organisationen så att alla barns behov blir tillgodosedda.
  • Helhetsperspektivet ska vara väl förankrat i alla våra verksamheter.

Kottar i rad

 

                                                                  

  

Publicerad 2008-09-17, Uppdaterad 2019-02-04