Mål och arbetssätt

Förskolans mål

Barnen skall uppleva att de får ta ansvar för och ha inflytande på sin utveckling och sin lärandemiljö samt ha insikt om social, psykisk och fysisk hälsa.

Vi har en anpassad och tillgänglig lärandemiljö utifrån varje barn behov.

Medarbetaren och barnen skall uppleva sin arbetsmiljö som stimulerande.

Föräldrarna/vårdnadshavarna skall uppleva kontakten mellan hem och förskola som meningsfull och att de får stöd i sin föräldraroll.

Vi skall ha en bred kompetens i organisationen så att alla barns behov blir tillgodosedda.

Glädje och positivitet ska genomsyra allt vi gör, upplever och utvecklar tillsammans.

Så här arbetar vi

Vi sätter barnet i centrum och utgår från varje barns behov och förutsättningar. Barn och pedagoger planerar och reflekterar kring verksamheten tillsammans, och utvecklar på det sättet lärmiljön. Leken har stor betydelse i vår verksamhet, både vid inlärning, stimulans av socialt samspel och rörelseglädje. Barnen tar efter mognad och förmåga ansvar för sin situation i den dagliga verksamheten i förskolan. Vi strävar efter en naturligt öppen och god relation till föräldrarna. Vår ambition är även att ge stöd och uppmuntran i föräldrarollen.

Våra aktuella fokusområden är 

  • Hållbar utveckling 
  • Språk och kommunikation
  • Värdegrund
  • Våra lärmiljöer
Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2021-04-06