Mål och arbetssätt

Förskolans mål

  • Barnen skall uppleva att de får ta ansvar för och ha inflytande på sin utveckling och sin lärandemiljö samt ha insikt om social, psykisk och fysisk hälsa.
  • Vi har en anpassad och tillgänglig lärandemiljö utifrån varje barn behov.
  • Medarbetaren och barnen skall uppleva sin arbetsmiljö som stimulerande.
  • Föräldrarna/vårdnadshavarna skall uppleva kontakten mellan hem och förskola som meningsfull och att de får stöd i sin föräldraroll.
  • Vi skall ha en bred kompetens i organisationen så att alla barns behov blir tillgodosedda.
  • Glädje och positivitet ska genomsyra allt vi gör, upplever och utvecklar tillsammans.

Så här arbetar vi

Vi sätter barnet i centrum och utgår från varje barns behov och förutsättningar. Barn och pedagoger planerar och reflekterar kring verksamheten tillsammans, och utvecklar på det sättet lärmiljön. Leken har stor betydelse i vår verksamhet, både vid inlärning, stimulans av socialt samspel och rörelseglädje. Barnen tar efter mognad och förmåga ansvar för sin situation i den dagliga verksamheten i förskolan. Vi strävar efter en naturligt öppen och god relation till föräldrarna. Vår ambition är även att ge stöd och uppmuntran i föräldrarollen.

Våra aktuella fokusområden 2023-2024 är 

  • Hållbar utveckling 
  • Språk och kommunikation
  • Värdegrund
  • Våra lärmiljöer
Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2024-04-15