Grön Flagg

Sedan sommaren 2016 är vi en stolt Grön Flagg-certifierad förskola och vi arbetar aktivt för att barnen ska kunna koppla undervisningen i förskolan med sin hemmiljö och omvärld. 

Vi påminner om att tillsammans med er vårdnadshavare kan vi bidra till återvinning och minska onödig konsumtion. På förskolan finns flera TaGe-skåp/hyllor för att stimulera ett miljövänligt sätt att byta kläder med varandra. 

Förskolan arbetar gemensamt med tre teman:

  • Kemikalier - kemikaliesmart förskola
  • Konsumtion - tänk gammalt tänk nytt
  • Hälsa och livsstil - mina kompisar och jag

Genom god introduktion i kemikaliesmarta och konsumtionsmedvetna val samt i sund livsstil och hälsa vill vi skapa ett intresse och en nyfikenhet hos barnen som i sin tur kommer att leda till att barnen kommer med egna idéer och förslag.

 

KEMIKALIESMART FÖRSKOLA
Kemikalier & Giftfri miljö
Vi vill förändra vår lärmiljö så att den blir mer miljövänlig för barn och vuxna. Vi kommer tillsammans med barnen ”giftbanta”, både inom och utomhus, genom att t.ex. uppmärksamma CE-märkning på vårt pedagogiska material. Syftet är att öka medvetenheten om bättre materialval hos barn, vårdnadshavare och pedagoger.

För att mer damm och kemikalier ska kunna städas bort vill vi även få barnen mer delaktiga i undanplockningen då lokalvårdaren ska städa genom t.ex. ”städkort”.

 

TÄNK GAMMALT, TÄNK NYTT
Konsumtion & Resurser
Vi vill minska förbrukningen utav material på förskolan genom att ta till vara på och återanvända förbrukat material samt använda insamlat naturmaterial i t.ex. vår skapande verksamhet.

För att skapa en högre ”vi-känsla” på förskolan samt minska inköp av material vill vi öka barnens utbud av pedagogiskt material genom att erbjuda barnen fler gemensamma lärmiljöer.

För att bryta mönstret att man måste köpa nytt kommer vi att fortsätta arbetet med ”TaGe-skåpen/hyllor” tillsammans med föräldrarna.

 

MINA KOMPISAR OCH JAG
Livsstil & Hälsa
För att främja barnens hälsa och välmående samt medvetenhet om vår miljö kopplar vi gärna vår utomhuspedagogik till Grön Flagg-arbetet. Vi vill utveckla det sociala samspelet mellan alla på förskolan samt utveckla barnens empatiförmåga och vårt mål är att denna undervisning ska bedrivas utomhus. För att stimulera barnens utveckling av identitet, självförtroende och kamratskap kommer vi att arbeta med lekar och aktiviteter som tränar t.ex. turtagning, samspel och samarbete. Vi kommer även att använda oss av kompisböcker samt drama med uppföljande reflekterande samtal.

 

 

 

Publicerad 2017-06-13, Uppdaterad 2019-05-16