Arbetssätt och mål

TRYGGHET

Pedagogerna på förskolan erbjuder barnen ett knä att sitta i för att ge värme, kärlek och trygghet. Varje barn erbjuds en trygg och meningsfull tillvaro som samtidigt utmanar och stimulerar till nytt lärande. 

"Förskollärare ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den" (Lpfö 98, rev 2016)

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolan har en åldersblandad 1-5 års grupp som delas in i smågrupper för att på bästa sätt ta tillvara på barnens individuella, samt hela gruppens behov av lärande och utveckling. Verksamheten planeras utifrån läroplanen för förskolan, barnens behov, önskemål, förutsättningar och vårdnadshavarnas önskemål. I förskolan förbereds barnen för vidare utveckling och lärande i det omgivande samhället. Vi använder ITK som en naturligt komplement i barnens lärande och utveckling. Förskolan har Grön Flagg vilket innebär att vi fortlöpande arbetar med hälsa, miljö och samhälle. 

"I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter" (Lpfö 98, rev. 2016)

DEMOKRATI

Barnens intresse fångas upp i vardagliga samtal och samvaro och skapar tillfälle för barnen att växa och lära. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation" (LPFÖ 98, rev. 2016)

SAMVERKAN

Förskolan strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens hem. Den dagliga kommunikationen med barnens vårdnadshavare är av stor vikt och vårdnadshavarna erbjuds utvecklingssamtal 1 gång per termin samt vid behov.  

"Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer" (LPFÖ 98, rev. 2016)

 

FÖRSKOLANS MÅLSÄTTNING

  • alla barn och vårdnadshavare känner trygghet i förskolans miljö.
  • verksamheten präglas av glädje, gemenskap och delaktighet. 
  • alla barn känner sig uppskattade, respekterade och uppmärksammade.
  • alla barn lär sig att visa hänsyn, respekt och att följa gemensamma regler. 
  • verksamheten utgår ifrån styrdokumenten samt från barnens behov, utveckling och intresse.
  • verksamheten lägger grunden för barnens utveckling/lärande som fortsätter resten av livet. 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2018-02-19