Föräldrasamverkan

Samverkan mellan förskola, hem och barn.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola.

Vid samråd behandlas frågor som är viktiga för verksamheten och dess utveckling samt är av betydelse för barnen och vårdnadshavarna. Det är frågor som rör större delen av förskolan, inte frågor om enskilda avdelningar, barn eller personal.  De här frågorna är inte mindre viktiga, men behandlas i andra sammanhang. Samrådet är ett forum där synpunkter kan diskuteras innan beslut fattas.


Samrådsmöte är instiftat i skollagen kap.4 § 13.

Lämna vänligen önskemål och ämne att diskutera till marianne.a.johansson@ystad.se

 

Barnen tränar att sortera utifrån färgen blå.

Föräldramöte

En gång per läsår erbjuds vårdnadshavare att medverka vid föräldramöte. 

Utvecklingssamtal

Utvecklingsamtal erbjuds en gång per läsår, samt vid behov. 

Uppföljningssamtal

Vårdandshavare erbjuds ett uppföljningssamtal någon månad efter barnets inskolning. 

Barnens delaktighet

I det dagliga samspelet på förskolan fångar pedagogerna upp barnens intressen och önskemål vilket sedan ligger till grund för både planerad och spontan undervisning.

 

 

 

 

Publicerad 2021-06-15, Uppdaterad 2023-05-15