Vid sjukdom

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskola. En läkare kan bedöma om en åtgärd kan utföras som så kallad egenvård. Det innebär att till exempel en förälder, en personlig assistent, skolpersonal eller barnet självt kan utföra åtgärden efter instruktion. Bedömningen ska innehålla en analys om personalen på förskolan kan ge egenvård på ett säkert sätt.

Vårdnadshavarens ansvar:
Egenvård i förskola är enbart möjlig om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en bedömning att åtgärden är egenvård. Det är således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen.

Intyg:
När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola måste vårdnadshavarna begära ett intyg från behandlande läkare att åtgärden utgör egenvård i en förskole- och skolmiljö och hur den är planerad. Av intyget ska framgå
· Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård
· Att personalen får utföra åtgärden
· Hur personalen ska informeras och instrueras om åtgärden
· Vilka åtgärder som ska vidtas
· Vem som ska kontaktas i olika situationer som kan uppkomma under egenvården

Intyget ska överlämnas till förskolechef/rektor. Om förskolechef/rektor gör bedömningen att personalen inte har rätt förutsättning för att kunna utföra egenvården på ett säkert sätt kan förskolechef/rektor neka att utföra egenvården inom förskole/skolenheten. Ansvaret för egenvården återgår då till hälso- och sjukvården, tills den medicinskt ansvarige och förskolechef/rektor funnit en säker lösning.

Läkemedel:
Barnets vårdnadshavare ansvarar för att läkemedel som ingår i egenvård finns tillgängligt, att läkemedlen inte har passerat utgångsdatum, att läkemedlen är märkta med namn och personnummer och att en skriftlig ordination finns. I ordinationen ska det framgå hur och när läkemedlet ska ges. Läkemedel som tas regelbundet ska vara doserad. Personalen i förskola får inte dosera medicin. Vid astma/diabetes följs egenvårdsplanen.

Publicerad 2019-05-07