Mål och arbetssätt

Förskolans mål:
Förskolan har ett stort uppdrag i såväl nationella som lokala styrdokument - förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Sedan 2011 är förskolan en egen skolform och samtidigt förstärktes det pedagogiska uppdraget i Skollagen och i Läroplan för förskolan, Lpfö18.

8 kap. Skollagen:
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verk- samheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

De nationella målen ligger till grund för all vår verksamhet och vi arbetar systematiskt med ett tydligt lärandefokus. Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö18 är vårt uppdrag att stimulera och utmana barnen och ge dem förutsättningar att utvecklas och lära i riktning mot de mål som förskolan ska sträva efter.

Länk till Skollagen:

Länk till Läroplan för förskolan, Lpfö18:

Länk till förskolans Verksamhetsplan 2019/2020:

 

Förskolans arbetssätt:

Pedagogernas betydelsefulla roll 
Vi upplever att lyhörda, närvarande pedagoger som lyssnar och ställer utmanande och utvecklande frågor till barnen gör skillnad för barnens utveckling och lärande. Detta arbetssätt bidrar till att barnen med tiden blir mer aktiva i och tar ansvar för sitt eget lärande. Andra faktorer som också påverkar barnens lärande är glädje, nyfikenhet, en tillåtande attityd till att pröva nytt, transparens, gruppindelning för lugn och trygghet, god kommunikation och ansvarsfördelning samt samarbete mellan avdelningar. 


Barnens intressen styr undervisningen 
Arbete i form av projekt skapas utifrån barnens intressen och behov samt i enlighet med målen i Läroplan för förskolan, Lpfö18. Processerna styrs av barnens funderingar och undervisningen anpassas efter barnens förutsättningar. 

För att på bästa sätt tillgodose barnens olika behov är en struktur där barnen är indelade i mindre grupper avgörande för undervisningen. Barnen delas in i tvärgrupper som är anpassade efter barnens intressen, behov och utveckling. 


Barnens delaktighet och inflytande 
Genom dialogen ökar barnens inflytande över undervisningen och sitt eget lärande. För att säkerställa fortsatt god kvalitet av undervisning har vi gemensam reflektionstid tillsammans med barnen, såväl på den egna avdelningen som i de olika tvärgrupperna. 

 
Projektarbete 
Arbete i form av projekt skapas utifrån barnens intressen och behov samt i enlighet med målen i Läroplan för förskolan, Lpfö18. Processerna styrs av barnens funderingar och undervisningen anpassas efter barnens förutsättningar. 

 
Lärmiljöer 
En stimulerande lärmiljö betyder varierade och föränderliga utrymmen vilket bidrar till att tillfredsställa olika behov samt till olika sorters lek och lärande. 

För ett fördjupat förhållningssätt kring lärmiljön är vi pedagoger indelade i 3 olika intressegrupper; inne-, ute- och digitala gruppen. Den gemensamma reflektionstiden stimulerar till att förändringsarbetet är levande under läsåret. Kontinuitet av gemensam reflektion är en faktor som bidrar till en lärande organisation. 

Pedagogiska dokumentation 

 • Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att kvalitetssäkra verksamhetens alla delar systematiskt. Pedagogisk dokumentation synliggör förutsättningar för kunskapsprocesser och förskolans kvalitet:
   
 • Den synliggör hur barn, tänker, gör och lär. Vad är meningsfullt att lära/förstå för barnen? 

 • Den synliggör vilka förutsättningar och möjligheter pedagogerna skapar för lärande. Hur utmanar vi barnen? Hur ordnar vi möjlighet för inlärning? Vad har barnen rätt att få lära sig? = Likvärdig förskola 

 • Den synliggör barnsyn, kunskapssyn och lärandesyn hos pedagogerna. Hur ska vardagsverksamheten förstås och uppfattas gemensamt? = Gemensamma begreppsramar skapar samsyn 

 • Den hjälper pedagogerna att få syn på vad vi behöver förändra i verksamheten. Hur tar vi tillvara på och bygger vidare på gjorda erfarenheter?= Systematiskt kvalitetsarbete 

 • Kontinuerlig dokumentation och reflektion av undervisningen med stöd av bilder tillsammans med barn och pedagoger stimulerar lyhördhet för barnens nyfikenhet och säkerställer barnens inflytande.
   
 • I V-klass dokumenteras uppföljning av barnets utveckling och lärande kontinuerlig, vilket skapar delaktighet hos barn och vårdnadshavare. 

 • Genom bildschema och pedagogisk dokumentation synliggör och följer vi upp verksamhetens mål och innehåll. 

 
Kompetensutveckling utifrån förskolans behov 
Soldalens förskola har stängt 2 tillfällen/termin för möjlighet till fördjupad reflektionstid och kompetensutveckling. Vid samtliga tillfällen erbjuds barn, i behov av barnomsorg, annan förskola. Stängningsdagarna är oerhört betydelsefulla då de ger oss tillfälle att sitta ner hela förskolan och diskutera olika händelser som varit bra eller mindre bra med läsårets arbete. Detta gör att vårt arbete hela tiden utvecklas. Vi går igenom det gångna verksamhetsåret och kvalitetssäkrar mot styrdokumenten och förskolans uppsatta mål. Vi följer upp, utvärderar och analyserar vår verksamhet/utbildning, vår pedagogiska dokumentation och planerar för kommande verksamhetsår. För förskolans kvalitet är det viktigt att kompetensutveckla personalen och ge dem möjlighet till att diskutera, genomföra och följa upp utvecklingen/kompetensen. 

Den kompetensutveckling som skett de senaste åren påverkar undervisningens resultat och vad förskolan arbetar med. Lärmiljöer (SETT) kopplas till digitala verktyg, utepedagogik till Grön flagg (där även ”kemikaliesmart” ingår). Grön flagg har blivit en naturlig fortsättning på vår tidigare fortbildning Naturvetenskap och teknik. 


Skapande och kultur 
Kultur integreras och ingår som en naturlig del i verksamheten så att barnen inspireras till att själva skapa och uttrycka sig. Vi använder och utforskar olika uttrycksformer i vår undervisning genom sång, musik, drama, dans, teater och skapande verksamhet. 

Vi stärker kulturstaden Ystad med att erbjuda de äldsta barnen nya kulturyttringar genom Kulturgarantin. Vi tar även del av vad kommunen i övrigt erbjuder t.ex. teater, sång, kyrklig verksamhet, Biblioteket, Bokbussen och andra aktiviteter i Ystad. 

Digitala verktyg 
Vi arbetar aktivt med alla former av IKT (digitala verktyg) för att barnen ska rustas inför vårt högteknologiska samhälle. Med integrerade digitala verktyg i lärmiljön breddas vår undervisning och möjliggör olika sätt att tillägna sig kunskap. Att känna och uppleva, analogt och/eller digitalt, är en viktig process för kunskapsutveckling. Barnens intresse för digitala verktyg stimulerar dem till vidare forskning, lärande och entreprenörskap. Vi arbetar för att de digitala verktygen ska vara ett lika naturligt inslag i undervisningen som övrigt material. Avgörande i denna process är en tillåtande inställning till digitala verktyg. 

Vi använder digitala verktyg för att synliggöra barnens tankar och kunskaper i olika projekt och aktiviteter. Med stöd av bilder, foton och filmer som projiceras eller visas på lärplatta/Smart board/Apple TV reflekterar vi gemensamt med barnen och fångar upp barnens syn på sitt eget lärande. Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse i sitt eget lärande genom att barnen t.ex. själva kan välja bland ett antal noga utvalda appar på lärplattan.

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-07-05