572066-school-age-child-painting-with-her-hands-in-class.jpg

Regler för valen

Vilka regler gäller för valet av förskola?

Föräldrarnas val skall ges högsta prioritet. För att få plats beviljad gäller följande grundkrav:

  • Att barnet (1-5 år) stadigvarande vistas i Ystads kommun
  • Att barnet fyllt ett år
  • Att föräldrarna är förvärvsarbetande, arbetslösa, föräldralediga eller studerande

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola.

Alla tre-, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan (allmän förskola), som omfattar minst 525 timmar om året. (3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka, fr.o.m. höstterminen det år de fyller 3 år.) Se avgifter för barnomsorg.

Om kö uppstår till anordnare gäller ködatum (till den anordnare där plats önskas) som turordningsregel. Om flera barn har samma ködatum till samma anordnare gäller födelsedatum som nästa turordningsbegrepp. Det innebär att det äldsta barnet placeras före det yngre i kön.

Det finns tre undantag från turordningsregeln:

  • Företräde skall lämnas till barn som av Utbildningsförvaltningen bedöms vara i behov av särskilt stöd
  • Syskon placerat i förskolan
  • Barn som haft uppehåll i den tidigare placeringen p.g.a. syskons födelse (gäller när man ansöker till samma förskola igen). Detta gäller även nytillkomna syskon

Val/byte till verksamheter som inte bedrivs i kommunal regi

Ansökan görs direkt till respektive enskild verksamhet. Önskas även kommunal verksamhet lämnas denna ansökan till Utbildningsförvaltningen.

Vid byte från kommunal verksamhet till enskild/fristående är det viktigt att underrätta den gamla verksamheten.

Allmänt

Barnets omsorgstid (vistelsetid) skall erbjudas i förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Förändring av omsorgstid skall anmälas så snart som möjligt och ändring av avgift sker den dag man får ändrad omsorgsnivå. Tiden räknas som en genomsnittstid vid flerveckorsschema. Semester och lov avräknas inte. Avgiften är konstruerad som en fast avgift (abonnemangsavgift) och betalas varje månad så länge plats inom förskoleverksamhet är reserverad.

Frågor, synpunkter och klagomål

Om man har frågor, vill komma med förslag på ändringar eller klaga är det rektorn för förskolan på aktuell verksamhet som bör kontaktas. Kontaktuppgifter finns under respektive förskolas sida.

Kontakt

Funderar du på att flytta till Ystads kommun eller vill veta mer om vår verksamhet? Kontakta oss gärna genom att skicka e-post till forskolagrundskola@ystad.se för mer information.

Publicerad 2020-02-20, Uppdaterad 2023-11-07