Mål och arbetssätt

Gemensamma fokusområden för skola och förskola 

Gemensamma fokusområden för förskola och skola i Ystads kommun är:

· Tillgänglighet

· Undervisningskvalitet

· Bedömning

Läsåret 21/22 kommer  fokus ligga på bedömning.

 

Backaskolans prioriterade områden 22/23

BACKASKOLANS LOKALA MÅL 

Skolans lokala mål baseras på nämnds- och förvaltningsmål och  kommer under 2021/2022 att belysa området bedömning (på  Backaskolan kallat ”Utvecklande lärande”). 

Målområde ”Utvecklande lärande” 

Mål: 

• Känna oss förtrogna med de nya kursplanerna inför HT 2022. • Utveckla undervisningen utifrån analys av elevers lärande.  • Öka samsynen för likvärdig bedömning. 

Målområde “Elevhälsa” 

Mål: 

• Utveckla vårt elevhälsoarbete med fokus på främjande perspektiv.

Skolans profil

Personalens kunskaper inom IT är väl utvecklad. Alla klassrum har takprojektorer, vilket bidrar till en flitig omvärldsbevakning. Eleverna stimuleras att producera bildspel, filmer samt söka kunskap via internet. 
Ipads bidrar till en mer flexibel lärandemiljö. Samtliga elever i åk 2 - 6 har personliga ipads. Vissa läromedel är digitala.  

rörelse 2.jpeg

Hälsa och rörelse är ett annat område som vi arbetar mycket med på Backaskolan. Planerade rastaktiviteter, pedagogledd pausgymnastik och olika större rörelseaktiviteter (t.ex. Rynkeby skollopp, med i projektet: "Rörelsesatsning i skolan" Skåneidrotten) är exempel på aktiviteter vi erbjuder.
Born to move är vår nya satsning detta läsår.

logga 3.png

Backaskolan är pilotskola för modellen Backa barnet - En instats för varje barn.
Backa barnet bygger på ett gemensamt syn- och arbetssätt vilka delas av Ystads kommun, Region Skåne och Polisen. Vår utgångpunkt är varje barns behov av trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling. Vi utgår också från att varje barn ska respekteras och ges möjlighet att ta ansvar. Detta betyder att verksamheter och beslut ska utgå från det som är bäst för barnet.

Tillsammans vill vi ge varje barn bästa möjliga start i livet.

Skolans arbetssätt

Backaskolan är en skola där du får utmaningar i ditt lärande och gör nya upptäckter med hjälp av digital teknik. Alla elever i åk 2-6 har en egen ipad enligt en-till-en, vilket medför ett omdefinierat lärande där eleverna utmanas att söka kunskap på ett nytt och utvecklande sätt. Elever i F-3 arbetar med iPads och datorer på ett för dem kreativt och lärorikt sätt.

Backaskolan är en skola där du utvecklar dina förmågor för nuet och 
för framtiden!
Vi jobbar efter dem 4 F:n:
Fakta
Förståelse
Färdighet
Förtrogenhet 

Gruppen och den sociala kontakten mellan människor i lärande situationer är det viktigaste som finns. Backaskolan har åldershomogena årskurser och flexibla arbetsgrupper. Lärarna samverkar på olika sätt, vi har behöriga lärare som undervisar över klassgränserna.

 

På Backaskolan är alla närvarande i mötet med varandra!

 

vatten

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2022-09-06