Mål och arbetssätt

Gemensamma fokusområden för skola och förskola 

Gemensamma fokusområden för förskola och skola i Ystads kommun är:

· Tillgänglighet

· Undervisningskvalitet

· Bedömning

Läsåret 20/21 kommer för andra året i rad fokus ligga på 

området “Undervisningskvalitet”.

Backaskolans prioriterade områden 20/21 

IT och bibliotek i samverkan- Försteläraruppdrag och bibliotekspedagoger
Elevinflytande- Försteläraruppdrag och årskursvis formulerade mål inom området elevinflytande

Hälsa och rörelse för alla- planerade rastaktiviteter, pedagogledda pausaktiviteter under lektion, utepedagogik m.m. 

Positivt CV- samarbete med Helsingfors universitet, utbildning av pedagoger, arbete med positivt CV i våra klasser

Stressfri skola, trygghet och trivsel- Trygghetsteam, utveckling av samarbete mellan Elevhälsoteam och pedagoger, Kompisgänget m. m. 

Skolans profil

Slöjd

På Backaskolan har alla elever slöjd. På fritidshemmen finns möjligheter att väva, fingervirka, brodera med mera. Från förskoleklassen till åk 6 har eleverna schemalagd textil- och träslöjd i skolans slöjdsalar. Undervisningen är individanpassad och stimulerande. Våra slöjdlärare stimulerar eleverna till kreativa skapelser.

gaphalsar

IT

Personalens kunskaper inom IT är väl utvecklad. Alla klassrum har takprojektorer, vilket bidrar till en flitig omvärldsbevakning. Eleverna stimuleras att producera bildspel, filmer samt söka kunskap via internet. 
Bärbara datorer bidrar till en mer flexibel lärandemiljö. Samtliga elever i åk 2 - 6 har personliga ipads. Vissa läromedel är digitala.  
Från och med hösten 2017 har också åk 2 egna iPads, F-3 i övrigt har tillgång till datorer och iPads i klassrummen. 

dator

Skolans arbetssätt

Backaskolan är en skola där du får utmaningar i ditt lärande och gör nyaupptäckter med hjälp av digital teknik. Alla elever i åk 2-6 har en egen ipad enligt en-till-en, vilket medför ett omdefinierat lärande där eleverna utmanas att söka kunskap på ett nytt och utvecklande sätt. Elever i F-3 arbetar med iPads och datorer på ett för dem kreativt och lärorikt sätt.

Backaskolan är en skola där du utvecklar dina förmågor för nuet och 
för framtiden! Följande förmågor prioriteras: analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, förmågan att hantera information och metakognitiv förmåga.

Gruppen och den sociala kontakten mellan människor i lärande situationer är det viktigaste som finns. Backaskolan har åldershomogena årskurser och flexibla arbetsgrupper. Lärarna samverkar på olika sätt, vi har behöriga lärare som undervisar över klassgränserna.

Elevernas kreativa och motoriska förmåga utvecklas och stimuleras i slöjdämnena, vi har schemalagd slöjd redan från förskoleklass.

Vi värnar om gemenskap och trivsel, vi har traditioner som ger sammanhållning bl.a. talangfestival, melodifestival, trekamp och innebandyturnering.

På Backaskolan är alla närvarande i mötet med varandra!

 

vatten

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2020-11-10