Elevinflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Elever ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Lgr 11, kap 2.)

Eleverna är delaktiga i sitt eget lärande och i planeringen av sitt eget arbete.

Eleverna är också delaktiga i olika beslut som tas på skolan och i varje klass har man regelbundna klassråd.
På skolan finns också elevråd och fritidsråd.

Elevrådet, som består av representanter från alla klasser, arbetar för att utveckla elevernas demokratiska tänkande.

På fritidsrådet är barnen med och bestämmer vilka aktiviteter de önskar, vad som ska köpas in och de kan även ge förslag på vad som ska serveras till mellanmål.

 

Publicerad 2013-08-15, Uppdaterad 2019-01-10

Elevinflytande