Att tänka på - ABC

Vad kan vara viktigt att ha med sig när man är vårdnadshavare till barn på Källan?

A

Allergier

Ystads för- och grundskolor är parfym- och nötfria. Det är inte tillåtet att ta med sig mat som innehåller trädnötter, jordnötter, mandel eller sesamfrö till Källan.

Akuta situationer

Vid akuta situationer, till exempel snöoväder, kan verksamheten ställas in. Information om detta lämnas via ystad.se och Vklass. Akut information skickas ibland via sms, därför är det viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i Vklass och uppdaterar dina kontaktuppgifter.

Av- och påstigning

Om du vill lämna ditt barn i skolan med bil, utan att gå med in, går det bra att stanna på Fridhemsgatan. Vi rekommenderar att du stannar på skolans sida av vägen så att barnet inte korsar Fridhemsgatan. Det är inte tillåtet att parkera på Fridhemsgatan utanför skolan eftersom den är huvudled. På Industrigatan är det tillåtet att stanna på södra sidan. På norra sidan är det förbjudet att både stanna och parkera. Läs mer om Säker skolväg här

B

Besöka Källan

Ystads kommun uppmuntrar intresserade vårdnadshavare och generellt är vårdnadshavare alltid välkomna till förskolan och skolan. Vi förstår att ni är nyfikna på Källan. Senare under våren kommer alla vårdnadshavare att bjudas in på föräldramöte.

Bibliotek

På Källan har vi ett fint bibliotek på andra våningen, ovanför Navet. Det är våra bibliotekspedagoger Turid och Susanne från kommunens skolbiblioteksenhet som främst ansvarar för biblioteket. Ibland besöker vi kommunens bibliotek. Eleverna ges då möjlighet att låna böcker. Eleverna får ett lånekort i årskurs 1, om ni som vårdnadshavare skriver under ansökan. Lånekortet är en värdehandling. Skolan ansvarar inte för att lånade böcker lämnas igen. 

Bil och buss

Det finns flera hållplatser i närheten av Källan där både regionbussar och stadsbussar stannar.

Generellt gäller 40 km/tim på gator i Ystad, men utanför skolor gäller 30 km/tim måndag–fredag klockan 07–17. På Disponentgatan och på Fridhemsgatan mellan Herrestadsgatan och Industrigatan gäller därför 30 km/tim under dessa tider.

Av- och påstigning samt parkering: Läs mer här. 

Byte av skola

Om en elev önskar byta skola under pågående läsår behöver man ansöka om en ny skolplacering via blankett. Blankett och mer information om skolplacering finns på kommunens hemsida: ystad.se/skolval

C

Cykelparkering

Vid gång- och cykelvägen som går mellan Industrigatan och Disponentgatan finns en stor cykelparkering som rekommenderas till barnen eftersom den ligger avskilt från trafiken. Där finns även plats för lådcyklar och cykelkärror. Det finns även några andra mindre cykelparkeringar kring Källan som kan användas av föräldrar och personal.

D

Digitala verktyg

I Ystads kommun har alla elever från årskurs 2 och upp ett eget digitalt verktyg för skolarbete. Eleverna kvitterar ut en ny iPad i årskurs 2, 4 och 7. Läs mer om digitala verktyg i skolan och vilka regler som gäller här: ystad.se/digitalaverktyg

E

E-tjänster

Ystads kommun ger medborgarna allt fler möjligheter att genomföra ärenden digitalt via en rad olika e-tjänster istället för att använda blanketter. De kanske viktigaste e-tjänsterna du som vårdnadshavare på Källan behöver ha koll på är Skolstart förskola när ditt barn ska börja förskolan (uppgifter lämnas en gång), och Skolstart grundskola. Där lämnar du de uppgifter skolan behöver om ditt barn inför varje läsår. En annan viktig e-tjänst är Anmälan om specialkost
Alla e-tjänster hittar du på ext.ystad.se.

F

Fritidshem

Om ditt barn har omsorgsbehov innan och efter skolan finns Källans fritidshem. Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid. Läs mer om Ystads kommuns fritidshem och hur du ansöker om plats för ditt barn: ystad.se/fritidshem

Frånvaroanmälan

När ditt barn på förskolan är sjukt behöver du meddela personalen det. Ring till respektive avdelning. Kontaktuppgifter hittar du här.  
All frånvaro till skolan måste meddelas via Vklass på webben, via appen eller via telefon. Frånvaroanmälan ska göras varje dag före elevens första lektion. Frånvaro kan anmälas för hela dagen eller del av dag (vid exempelvis tandläkarbesök). Skall del av dag anmälas görs detta genom att välja ”annan period”. Du har också möjlighet att frånvaroanmäla ditt barn via telefon. Då ringer du 010-888
70 50.

G

Gå och cykla

Kring Källan finns många gång- och cykelvägar som gör det tryggt och säkert att gå eller cykla till förskolan och skolan. Både längs Disponentgatan, Industrigatan och mellan Industrigatan och Disponentgatan finns gång- och cykelvägar liksom längs Fridhemsgatan och Surbrunnsvägen.

På gatorna runt Källan finns flera övergångsställen i kombination med gupp. Där är det extra säkert och tryggt att korsa gatan.

H

I

Information

All information från Källan och kommunen skickas hem via Vklass, oftast i form av nyhetsinlägg. Vid akuta situationer skickas sms via Vklass. Därför är det mycket viktigt att du loggar in i Vklass och säkerställer att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

J

K

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till Källans personal. Vill du nå ditt barns lärare gör du det enklast via Vklass under fliken Kommunikation. Kontaktuppgifter till Kultur och utbildningsförvaltningen hittar du på ystad.se. Du kan också ringa till kommunens växel för att bli kopplad till personen du söker, 0411-57 70 00.

L

Ledighet

Meddela förskolan om ditt barn ska vara ledigt. 
En elev i skolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. I Vklass ansöker vårdnadshavaren om ledighet. Läs mer om Ystads kommuns policy för ledighet: ystad.se/ledighet

Läromedel

Skolan tillhandahåller läromedel för eleverna. Förlorat eller kraftigt skadat läromedel kan komma att ersättas av vårdnadshavare. 

M

Modersmålsundervisning

Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska har särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet och är en tillgång att ta tillvara. Verksamheten för modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för elever som går i skola i Ystads kommun.

Mobiltelefoner i skolan

På Källan XXX. 

N

O

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.
Försäkringen omfattar elever i förskola, grundskola, grundsärskola samt fritidshem inklusive friskolor och gäller i hela världen utan självrisk. Läs mer om försäkringen och skadeanmälan här.

P

Parkering

Parkering kort tid:
Ska du lämna eller hämta på Källan går det bra att parkera på Disponentgatan, där är det tillåtet att parkera i 30 minuter. Det går även bra att parkera vid Ystad Arena/Ungdomens hus, där det är avgiftsfritt fram till klockan 09 på morgonen. Kl. 9–21 är det avgift som enkelt betalas med mobilen.

Parkering lång tid:
Behöver du parkera en längre tid går det bra att parkera vid Ystad Arena/Ungdomens hus, där det är avgift alla dagar klockan 09–21.

Läs mer om Säker skolväg här

Q

R

S

Specialkost

Specialkost serveras av medicinska, etniska eller religiösa skäl. För medicinska skäl krävs ett läkarintyg. Kontakta gärna köket för att diskutera ditt barns behov.
Ansökan om specialkost görs via en e-tjänst som hittas på ext.ystad.se.

Intyg för specialkost kan lämnas direkt i e-tjänsten. 

Skofritt

Källan är skofri. Det gäller för alla; barn, elever, personal, vårdnadshavare och besökare. Det kan vara bra att skicka med barn och elever inneskor att använda i matsal och specialsalar.

Studiedagar

Studiedagar för lärare benämns som A-dagar i schemat för läsårstiderna. Numera heter de K-dagar, kompetensutvecklingsdagar. Under K-dagarna är skolan stängd. Fritids är öppet, så länge vi inte via Vklass meddelat något annat. Läsårstiderna hittar du här.

Socialtjänst

Alla som arbetar inom skola och förskola är skyldiga att anmäla till Socialtjänst (Socialtjänstlagen §14) då det befaras att ett barn far illa. Socialtjänsten har en utredningsskyldighet. 

Simundervisning

Alla elever i förskoleklass får simundervisning av utbildade simlärare på badhuset en gång i veckan. 

Årskurs 1 - 6 får simundervisning av undervisande lärare på respektive skola, cirka 3-4 gånger per termin. Simförmåga ingår i kunskapskraven för årskurs 6 och 9. Läs mer om vad Skolverket skriver om simning i skolan. Skolverket

Språkval

Från och med årskurs 6 erbjuds eleverna språkval. Eleverna kan läsa spanska, franska eller tyska. Språkvalen läses på Norreportskolan. 

T

U

Utflykter

Varje gång vi lämnar Källan för utflykt fyller personalen i och gör en riskbedömning. Ni vårdnadshavare får information kring utflykter via Vklass. 

Utvecklingssamtal

I förskolan har vi utvecklingssamtal cirka en gång per läsår. Du bjuds in via Vklass. 
Varje termin har du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn ett enskilt möte med skolan för att samtala med läraren och ditt barn om hur ditt barn utvecklas i skolan, vad som fungerar bra och vad ditt barn behöver träna mer på. Inbjudan till utvecklingssamtal skickas via Vklass. 

V

Vklass

Vklass är lärplattformen som används i Ystads kommun från förskola upp till gymnasium. Läs mer om vilka funktioner som finns, vad som förväntas av dig som vårdnadshavare och hur du enklast loggar in. ystad.se/vklass

Värdesaker

Skolan ansvar inte för de värdesaker/kläder som eleverna tar med sig till skolan, och kommer således inte att ersätta värdesaker/kläder som försvinner eller går sönder. 

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Publicerad 2020-08-13, Uppdaterad 2023-07-06