Skolans fokusområden 2021-2022

2019 -2021 Kommunövergripande mål är undervisningskvalitet.

Våra fokusområden med utgångpunkt från detta är:

Trygghet och studiero

 • Trygghet ger kunskap.
 • Målet med trygghet och studiero ska utveckla elevernas känsla av trygghet och känslan av att kunna ta till sig kunskap i en lärande miljö.
 • Alla ska känna att de duger som de är samt allas lika värde med utgångspunkten  ”alla är olika men lika unika”.
 • Vi lägger stor vikt vid att skapa relationer, vi ser till alla elever utefter deras förmåga och behov samt känslan av lust att lära  är viktigt i vårt levande värdegrundsarbete för att skapa trygghet och studiero.

Tillgänglighet

 • Målet med tillgänglighet ska utveckla alla elevers förutsättningar att ta till sig kunskap.
 • Vi har utvecklande och flexibla lärmiljöer för eleverna.
 • Vi arbetar med kooperativt lärande där elevernas sociala och språkliga förmågor ska bli stärkta.
 • I kooperativt lärande arbetar eleverna tillsammans mot ett gemensamt mål där alla är delaktiga och lär av varandra.

Motivation

 • Målet med motivation ska utveckla trivsel och viljan att lära hos vuxna och elever.
 • Vi strävar efter att alla ska känna sin skoldag som meningsfull och givande.
 • Vi lägger stor vikt vid delaktighet, samarbete och arbetsglädje. Det är VI-tillsammans.   
 • En viktig del för elevernas lärande är rörelse då koncentrationen höjs, orken och elevernas måluppfyllelse förbättras.
 • Puls för lärande

 

"Strävan att alla ska känna Jag kan, Jag vill och jag duger."

Publicerad 2021-08-20, Uppdaterad 2023-09-01