Vision, Mål och Arbetssätt

Svarteskolans Vision - Trygga individer med mod att möta framtiden!


Vi arbetar för att eleverna på Svarteskolan ska:

- känna nyfikenhet i lärandet
- känna arbetsglädje
- ha tillräckliga ämneskunskaper för att möta samhället nu och i framtiden.
- planera, genomföra och utvärdera sina arbeten
- få en god självkänsla 
- ha inflytande över sitt skolarbete 


På Svarteskolan ska alla barn känna att:

De blir sedda.
De blir utmanade.
De får god självkänsla.

 

Skolans mål

Skolans mål läsåret 2018-2019 är att öka tillgängligheten på vår utbildning/undervisning. Vi har som mål att öka elevernas lärande och engagemang/motivation att höja intresset för läsande av skönlitterära samt faktatexter. Vi har också som mål att vår kvalitet i undervisningspraktiken skall utvecklas ännu mer och att vi utvecklar vår bedömmar/betygssättningspraktik.

 

Skolans Fokusområden

- Betyg/Bedömning 

Personalen arbetar utifrån att bli säkrare i bedömning av elevers förmågor i undervisningen och att betygsättningen för elever sker på ett rättvist, genomarbetat och rättssäkert vis.

Digitalisering

Vi arbetar med att implementera utvecklingsenhetens IT-plan samt upprätta vår egen. 

Elevinflytande

Elevernas reella inflytande på undervisningen skall öka och genomsyras av delaktighet.

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-09-26