Vision, Mål och Arbetssätt

Svarteskolans Vision - Trygga individer med mod att möta framtiden!


Vi arbetar för att eleverna på Svarteskolan ska:

- känna nyfikenhet i lärandet
- känna arbetsglädje
- ha tillräckliga ämneskunskaper för att möta samhället nu och i framtiden.
- planera, genomföra och utvärdera sina arbeten
- få en god självkänsla 
- ha inflytande över sitt skolarbete 


På Svarteskolan ska alla barn känna att:

De blir sedda.
De blir utmanade.
De får god självkänsla.

 

 

Våra Fokusområden

2019-2021 Kommunövergripande mål är undervisningskvalitet.

 

Våra fokusområden med utgångspunkt från detta är:

 

Trygghet och studiero

Trygghet ger kunskap, målet med trygghet och studiero ska utveckla elevernas känsla av trygghet och känslan av att kunna ta till sig kunskap i en lärande miljö.

Alla ska känna att de duger som de är samt allas lika värde med utgångspunkten "alla är olika men lika unika"

Vi lägger stor vikt vid att skapa relationer. Vi ser till att alla elever, utefter deras förmåga och behov samt känslan av lust, att lära är viktigt i vårt levande värdegrundsarbete för att skapa trygghet och studiero.

 

Tillgänglighet

Målet med tillgänglighet ska utveckla alla elevers förutsättningar att ta till sig kunskap.

Vi har utvecklande och flexibla lärmiljöer för eleverna.

Vi arbetar med kooperativt lärande där elevernas sociala och språkliga förmågor ska bli stärkta.

I kooperativt lärande arbetar eleverna tillsammans mot ett gemensamt mål där alla är delaktiga och lär av varandra.

Motivation

Målet med motivation ska utveckla trivsel och viljan att lära hos vuxna och elever.

Vi strävar efter att alla ska känna sin skoldag som meningsfull och givande.

Vi lägger stor vikt vid delaktighet, samarbete och arbetsglädje. Det är VI-tillsammans.

En viktig del för elevernas lärande är rörelse då koncentrationen höjs, orken och elevernas måluppfyllelse förbättras.

Puls för lärande

 

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2021-01-29