Regler för valet

Varje kommun behöver tillämpa en skolvalsprincip och en närhetsprincip, vilka båda uttrycks i skollagen 10 kap 30§:

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet när hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Skolvalsprincipen innebär att alla elever ska få plats på en skola som vårdnadshavare och barn/elev önskar. Om antalet sökande till en skola överstiger det tillgängliga antalet platser har Barn- och utbildningsnämnden beslutat att relativ närhetsprincip ska tillämpas som urvalskritierie. Detta beslut tog inför läsåret 2018/2019. 

Relativ närhetsprincip

En relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avståndet till den valda skolan, men att man samtidigt tar hänsyn till hur lång bort andrahandsvalet finns. Om en plats på en önskad skola står mellan två elever, kommer den tilldelas den elev av de två som har mest att förlora i avstånd på att bli tilldelad sitt andrahandsval. 

I exemplet nedan har både Karl och Amina sökt till Skola A i förstahand och Skola B i andra hand. 

Med närmaste/kortaste väg till en skola avses avstånd i gång-/cykelväg, ej fågelväg.

I de fall då den relativa närheten skulle visa sig vara lika för två elever eller fler tillämpas syskonförtur som gäller för elev som ska börja förskoleklass eller åk 1 om eleven har syskon i årskurs 1-3 på samma skola. Syskonförtur gäller också för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon. 

Om skolvalet inte är komplett

Skolvalet räknas som komplett endast då båda vårdnadshavarna (i de fall det finns två vårdnadshavare) har fullföljt valet mellan den 23 januari och 13 februari 2019. Har inget val gjorts, eller om endast en vårdnadshavare har gjort ett val kommer Ystads kommun att placera eleven på en skola med tillgängliga platser. 

Elever på Änga/Västervångskolan

Elever som redan går i årskurs 6 på Änga/Västervång har per automatik en reserverad plats i årkurs 7 på Änga/Västervång, men vårdnadshavare behöver ändå göra ett aktivt val och där välja Änga/Västervång som första val.

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2018-11-14

Kontakt

Har du frågor gällande reglerna för skolvalet, kontakta våra utbildningschefer eller våra handläggare.

 

Dennis Hjelmström
Utbildningschef
dennis.hjelmstrom@ystad.se

Helena Kindh
Utbildningschef
helena.kindh@ystad.se

Handläggarna
kou-handlaggarna@ystad.se