Frånvaro

Närvaro är viktig för att eleverna ska lyckas i skolan och för att uppleva delaktighet. Det viktigt att tidigt uppmärksamma eventuell frånvaro oavsett orsak, att agera snabbt samt att ha väl kända och fungerande rutiner.


Rutiner och insatser kring frånvarorapportering ger en trygghet för alla - inte minst för det enskilda barnet men ger även skolan daglig kännedom om vilka barn som finns i verksamheten. Ju längre tid elever är borta från skolan desto svårare blir det för eleverna att återgå, och risken att eleven utvecklar ohälsa ökar. Därför är tidsramen och skolans agerande av yttersta vikt i ansträngningen att stävja fortsatt skolfrånvaro.

Omfattande frånvaro, oavsett om den är giltig eller inte, utgör en risk för att eleven inte ska utvecklas mot utbildningens mål. För att kunna utreda orsaker till frånvaro behöver all frånvaro uppmärksammas. Ystads kommun har närvaro och garanterad undervisningstid i fokus och därmed rapporteras sen ankomst, sjukdom, semester, beviljad ledighet, tandläkar- och läkarbesök med mera som frånvaro.

Ladda ned Rutin för närvaro i grundskolan
Ladda ned Stödmaterial för att tidigt uppmärksamma och åtgärda skolfrånvaro

Rutin för närvaro i grundskolan, schematisk bild

Publicerad 2023-08-08, Uppdaterad 2024-03-07