Ledighet

Att uppleva nya miljöer är berikande, men skolan är elevernas arbetsplats och ledighet från skolarbetet bör undvikas. Om du är vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Det är förstås inte bara en lagstadgad skyldighet utan även ett ansvar som förälder att se till att barnet får möjlighet till utbildning och utveckling. Att inte vara på lektionerna innebär att missa undervisning. Det är därför lika allvarligt att vara borta från skolan av ett giltigt skäl såväl som ogiltigt. Enligt skollagen har eleven närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Resor bör förläggas till de ordinarie loven.

Ledighetsansökan

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation (7 kap. 18 § skollagen). Det är viktigt att veta att all ledighet räknas samman, även om en elev endast varit borta under kortare perioder, hela dagar eller delar av dag oavsett skäl.

Omständigheter som kan ligga till grund för beslutet är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Rektorn beslutar om ledighet och får inte ge någon annan i uppdrag att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men den möjligheten ska användas restriktivt. Beslutet om ledighet kan inte överklagas.

Ystads kommuns riktlinjer:

  • Ansökan om ledighet ska inkomma i god tid (senast två veckor innan ledigheten).
  • Ledighet i samband med nationella prov beviljas inte, för att lärarna ska ha möjlighet att planera provperioden på bästa sätt. För aktuella datum sök på Skolverkets hemsida.
  • I de fall vi ser att vårdnadshavare sjukanmäler för att ledighet inte beviljas kommer skolan att kontakta er vårdnadshavare och vid behov kalla till en elevvårdskonferens. Frånvaron kommer att ändras till ogiltig frånvaro.
  • Observera vikten av att ansökan måste vara godkänd innan du räknar med ledigheten.

All ledighet enligt ovan söks via Vklass.

 

Fullgörande av skolplikt på annat sätt

För grundskoleelever som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. I vissa undantagsfall kan eleven dock fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola. För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. God insyn i den alternativa verksamheten är nödvändig. Likaså krävs synnerliga skäl i det enskilda fallet. Rätten att fullgöra skolplikten på annat sätt regleras i skollagen (24 kap. 23-25 §§). Ett godkännande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller i upp till ett år. Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär att Ystads kommuns ansvar för att finansiera utbildningen helt upphör och det är därför inte möjligt att flytta med skolpeng utomlands.

 

Skolpliktens upphörande, varaktig vistelse utomlands

Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt. Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten.

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs, samt ansvaret för att finansiera elevens utbildning (7 kap. 2§ skollagen).

Publicerad 2019-08-08, Uppdaterad 2019-08-21