Lovskola

Lovskola erbjuds elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Begreppet "lovskola" är reglerat i skollagen och ska erbjudas under vissa förutsättningar. Ystads kommun har läsåret 2023/2024 valt att förlägga lovskolan på sportlov, påsklov och sommarlov.

De nationella programmen i gymnasieskolan är yrkesprogram eller högskoleförberedande program. För alla nationella program i gymnasieskolan är huvudregeln att eleven för att vara behörig måste ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. För att vara behörig till de nationella yrkesprogrammen krävs dessutom godkända betyg i ytterligare minst fem andra ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen. 

Om en elev deltagit i lovskola i årskurs 8 men ändå i årskurs 9 inte beräknas få behörighet till ett nationellt yrkesprogram har eleven rätt att bli erbjuden lovskola även i årskurs 9. Syftet med lovskolan är att ge fler elever möjlighet att bli behöriga till ett gymnasieprogram. 

Läs mer här Skolverkets information om lovskola

Hur fungerar lovskola rent praktiskt i Ystads kommun?

Lovskolan läsåret 2023/2024 arrangeras för elever från både Norreportskolan och Västerportskolan. Under vårterminen riktar sig lovskolan till elever i årskurs 9 och under sommarlovet till elever som avslutat årskurs 8 och årskurs 9. Lärarna som undervisar på lovskolan kommer till största delen att vara lärare från skolans ordinarie verksamhet. Det är dock inte säkert att det är just elevens ordinarie lärare som undervisar i lovskolan, men ett överlämnande mellan lärare sker inför lovskolan. Lovskolan under 2024 förläggs till Västerportskolan.

Lovskolan kommer att erbjudas:   flaggor färg                                                             

vecka 8 mån-ons 8.00-13.00 (för elever i årskurs 9)

vecka 13 mån-ons 8.00-13.00 (för elever i årskurs 9)

vecka 25 mån-tors 8.00-14.00 (för elever i årskurs 8 och årskurs 9)

vecka 26 mån-fred 8.00-14.00 (för elever i årskurs 8 och årskurs 9)

Det är rektorn i dialog med undervisande lärare som beslutar om en elev ska erbjudas lovskola. Eleven/vårdnadshavarna som erbjuds lovskola får en länk till ett anmälningsformulär som ska fyllas i av vårdnadshavare. Det är viktigt att de elever som erbjuds lovskola fyller i anmälningsformuläret, och tackar JA eller NEJ till erbjudandet. Detta för att skolorna ska kunna planera upplägget rent pratiskt på bästa sätt. 

För elev som förändrar sitt betyg i årskurs 9 gör skolan en ändring i betygskatalogen.

Kan eleven tacka nej till ett erbjudande om lovskola?

Ja, en elev kan välja att tacka nej till erbjudandet. Om eleven tackar ja är den skyldig att delta i lovskolans verksamhet.
Det är elevens vårdnadshavare som ska avgöra om en minderårig elev ska acceptera ett erbjudande om lovskola. I samband med det bör vårdnadshavaren ta hänsyn till barnets synpunkter. 

Vad kan vara giltig frånvaro för en elev i obligatoriskt anordnad lovskola?

Om en elev tackar ja till ett erbjudande om lovskola är eleven skyldig att delta i lovskolans verksamhet. Giltig frånvaro är ledighet och frånvaro som vårdnadshavare meddelat och skolan bekräftat, till exempel vid sjukdom eller läkarbesök. Eleven har dock inte skolplikt när den går i lovskolan. Närvaron kontrolleras på lovskolan, och om elever får förhinder måste det anmälas till skolan. Om eleven tackar ja till lovskola och inte kan närvara vid till exempel ett av loven måste ansökan om ledighet göras till skolan.  

Får lovskolan avbrytas i förtid?

Ja, undervisningen får avbrytas om syftet med undervisningen uppnås på kortare tid än vad erbjudandet om lovskola avser. När syftet med undervisningen är uppnått för en elev är något som måste bedömas i varje enskilt fall.

Har eleverna på lovskola rätt till studiehandledning på modersmål, elevhälsa, skolskjuts?

Ja, eftersom lovskola ingår i grundskolan innebär det att eleverna har rätt till studiehandledning på modersmål, elevhälsa och skolskjuts.

Kan elever som förväntas blir behöriga till program i gymnasieskolan gå på lovskola för att höja sitt betyg?

Nej, Ystads kommun erbjuder enbart lovskola till elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. 

Publicerad 2021-09-12, Uppdaterad 2023-08-31