Inflytt, utflytt eller byte av skola

Information om skolor

Information om skolorna, deras mål och arbetssätt hittar du via länkarna till höger. Vill du veta mer om Ystads kommuns verksamheter är du varmt välkommen att höra av dig direkt till rektorerna på respektive skola eller till våra handläggare forskolagrundskola@ystad.se

Inflyttande elev 

Ansökan om skolplacering

Vid inflytt till Ystads kommun under läsåret ansöker vårdnadshavare om skolplacering i kommunal skola. Länk till e-tjänst för ansökan om skola vid inflytt till kommunen hittar du till höger (eller nedanför denna text om du använder en mobiltelefon.)

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera ansökan med e-legitimation för att ansökan ska vara giltig. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemålet.

Hantering av ansökan om skolplacering i samband med inflytt

Ansökan om skolplacering i samband med inflytt hanteras centralt i början av månaden innan datum för önskad skolstart och följer Ystads kommuns riktlinjer för skolplacering. Beslut om skolplacering fås månaden innan skolstart. 

Beslut om skolplacering

Ystads kommun utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Ett önskemål om placering i en viss skolenhet får dock inte gå ut över någon annan elevs rätt att placeras i en skola nära hemmet. Hemmet innebär den adress där eleven är folkbokförd. Den principen brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan utifrån förutbestämda prioriteringsregler. Läs mer om Ystads kommuns regler för placering här

Beslut om placering fås månaden innan skolstart. 

Skolskjuts

Observera att Ystads kommun har skolskjutsupptagningsområden. Det kan innebära att rätten till skolskjuts försvinner vid val av annan skola än den som kommunen beviljar skolskjuts till. Läs mer om reglerna för skolskjuts ystad.se/skolskjuts

Skolbyte inom kommunen

Ansökan om skolbyte

Om du som vårdnadshavare i Ystads kommun önskar byta till annan kommunal skola under grundskoletiden ansöker du via e-tjänst (Länk till e-tjänsten hittar du här till höger eller längst ner på sidan om du använder en mobiltelefon.)

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera ansökan med e-legitimation för att den ska vara giltig. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemålet.

Hantering av skolbyte 

Ansökan om skolbyte hanteras 4 gånger per år i anslutning till höstlov, jullov, sportlov och sommarlov samt följer Ystads kommuns riktlinjer för skolplacering. Själva skolbytet görs efter överenskommelse med ny skola, som kontaktar vårdnadshavare. 

Beslut om skolplacering

Ystads kommun utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Ett önskemål om placering i en viss skolenhet får dock inte gå ut över någon annan elevs rätt att placeras i en skola nära hemmet. Hemmet innebär den adress där eleven är folkbokförd. Den principen brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan utifrån förutbestämda prioriteringsregler. Läs mer om Ystads kommuns regler för placering här. 

Beslut om placering fås månaden innan skolstart om ansökan kommit in i tid. 

Om byte beviljas förlorar eleven sin plavering på nuvarande skola. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola avslås ansökan och eleven behåller sin nuvarande skolplacering. Någon "kö" med sökande hålls inte vid skolorna. Ny ansökan kan göras efter beslut om avslag. 

Skolskjuts

Observera att Ystads kommun har skolskjutsupptagningsområden. Det kan innebära att rätten till skolskjuts försvinner vid val att byta skola. Läs mer om reglerna för skolskjuts ystad.se/skolskjuts

 

Interkommunala elever

Enligt skollagen (9 kap. 13 §, 10 kap. 25 §, 11 kap. 25) har en elev rätt att bli mottagen i förskoleklass/grundskola/grundsärskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun, enligt skollagen (9 kap. 13 §, 10 kap. 27 §, 11 kap. 26)  även i annat fall i sin förskoleklass/grundskola/grundsärskola ta emot ett barn från en annan kommun.


Ystads kommun är restriktiv med att ta emot interkommunala elever. Antalet tillgängliga skolplatser varierar från läsår till läsår. Om eleven får en skolplacering i förskoleklass – årkurs 6 har eleven sin plats t.om. årkurs 9, men måste göra ett skolval inför årskurs 7. Interkommunala elever skolplaceras sist.  

Om eleven söker skolplats i Ystads kommun utifrån särskilda skäl görs en utredning av Barn- och elevhälsan. Yttrande från hemkommunen inhämtas innan en utredning görs.

Observera att önskemål om skolplacering inför läsåret 2022/2023, för elever som inte är folkbokförda i Ystads kommun, görs via en e-tjänst. Länken hittar du till höger.


Utflyttande elev

Ska ni flytta från Ystads kommun eller byta från kommunal skola till fristående skola inom Ystads kommun? Tänk på att ni behöver meddela nuvarande skola om ni tänker flytta från kommunen. Enklast gör ni det genom att använda denna e-tjänst


Fristående skola

Vid val av fristående skola, inom eller utanför Ystads kommun, kontaktar vårdnadshavare själv den aktuella skolan.

 

 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2023-09-04