Vanliga frågor

Varför kallar vi skolval för "ansökan om skolplacering " och "önska skola"?

I skollagen används ordet önska kopplat till elevers skolplacering. Alla kommuner är skyldiga att låta vårdnadshavare önska skola, och också placera eleverna på en skola nära hemmet. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt att placera enligt allas önskemål. Ibland överstiger antalet elever som önskar bli placerade antalet tillgängliga platser på en skola. Det kan innebära att någon elev inte får placering på önskad skola. Läs mer här om Ystads kommuns riktlinjer för placering.

När får jag inbjudan till skolvalet?

Inbjudan skickas till dig som har barn som är folkbokförda i Ystads kommun som har rätt att

  • börja i förskoleklass (primärt barn födda 2018)
  • börja i årkurs 7 (primärt barn födda 2011)

i Ystads kommunala skolor hösten 2024. 
Inbjudan till skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 skickas via brev i början av januari. 
Inbjudan skickas också till alla elever i årskurs 6 som är folkbokförda utanför Ystads kommun men som hösten 2023 har en skolplacering i Ystads kommun. Även elever som anmält sig till fotbollsakademin på Norreportskolan får en inbjudan. 

Måste alla 6-åringar gå i skolan?

Ja, Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Ändringen började gälla den 1 januari 2018.

Kan jag besöka skolorna innan jag gör min ansökan? 

Inför läsåret 2024/2025 kommer vi kunna bjuda in till Öppet Hus. Se datum och tid här. Du kan alltid läsa mer om våra verksamheter på respektive skolas hemsida

När kan jag ansöka om skolplacering?

Perioden för att ansöka om skolplacering är endast öppen mellan 18 januari och 8 februari 2024. Under denna tid måste du registrera din ansökan i e-tjänsten. Du kan återta ansökan hur många gånger du vill. För att logga in krävs e-legitimation. 

Observera att under de här veckorna ska båda vårdnadshavarna logga in i tjänsten med e-legitimation och göra sin ansökan alternativt bekräfta ansökan för att ansökan ska anses vara komplett.

Måste jag ha e-legitimation för att ansöka om skolplacering?

Ja, e-legitimation krävs. Kontakta din bank för e-legitimation. I särskilda fall kan ansökan göras utan e-legitimation. Kontakta våra handläggare för mer information om ansökan utan e-legitimation.

Jag lyckas inte logga in i e-tjänsten, hur gör jag då?

Du behöver ett giltigt bank-id. Kontakta din bank om du misstänker att giltighetstiden har gått ut.
Testa att logga in med en annan webbläsare, eller annan digital enhet. 

Hur söker jag till förskoleklass eller årkurs 7 om jag bor utanför Ystads kommun?

I mån av plats kan Ystads kommun ta emot elever folkbokförda i andra kommuner. Ansökan måste göras via en e-tjänst. Placeringsbesked ges i maj. Barn som inte är folkbokförda i Ystad placeras sist av alla och har därmed mindre chans att få önskad skola. 

Kontakta våra handläggare för mer information. 

OBS! Bor du utanför Ystads kommun men har barn som hösten 2023 går i årkurs 6 i Ystads kommun kommer du att få en inbjudan att göra ett digitalt skolönskemål. Dessa elever har per automatik en reserverad plats i årskurs 7 i Ystads kommun. Barn folkbokförda utanför Ystads kommun som idag har förskoleplacering i Ystads kommun omfattas inte av skolvalet och kommer inte bjudas in till att göra en ansökan.
Barn som inte är folkbokförda i Ystad placeras sist av alla och har därmed mindre chans att få önskad skola. 

Hur gör jag för att ansöka till en fristående skola i eller utanför kommunen?

Ansökan till andra kommuner eller fristående skolor i eller utanför kommunen görs genom att ni som vårdnadshavare själva kontaktar respektive kommun och/eller skola. OBS! Är du inte säker på om ditt barn kommer att få plats på en fristående skola är det bättre att samtidigt också söka i Ystads kommun. 

Behöver jag göra en ansökan även om jag vet, eller hoppas, att mitt barn kommer att börja i en fristående skola eller en skola utanför Ystads kommun?

Vet du att ditt barn kommer att gå förskoleklass eller åk 7 i en fristående skola eller en skola utanför Ystads kommun vill vi att du loggar in i e-tjänsten och anger det.
Innan du är säker på att ditt barn har fått en skolplacering på till exempel en fristående skola, är det bättre att också göra ett önskemål om skolplacering i Ystads kommun.
Glöm inte att kontakta fristående skola eller en annan kommun för att ansöka dit.

Behöver jag göra en digital ansökan om skolplacering för mitt barn om hen har gjort en anmälan till Fotbollsakademin?

Ja. Alla, inklusive elever folkbokförda i andra kommuner, som anmält sig till fotbollsakademin via e-formuläret måste även göra en digital ansökan. Läs mer om fotbollsakademin här.

Mitt barn går i årskurs 6 på Västerportskolan. Behöver jag göra en digital ansökan?

Ja. Elever som redan går i årskurs 6 på Västerport har en reserverad plats i årkurs 7 på Västerportskolan, men vårdnadshavare måste göra en digital ansökan och där välja Västerportskolan.

Kan mitt barn ges förtur till en särskild skola, tex om mitt barn har särskilda behov eller om kompisarna önskar en särskild skola?

Alla kommunala skolor i Ystad har kompetens och förmåga att ta emot elever med särskilda behov, därför ges ingen förtur utifrån särskilda behov. Om du känner dig osäker, ta gärna kontakt med den blivande skolan för att höra hur de arbetar med särskilt stöd. 

Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska börja i förskoleklass ett år tidigare?

Ansökan görs via en e-tjänst. Elever kan enligt skollagen få lov att börja förskoleklass ett år tidigare. I Ystads kommun antas dessa elever i mån av plats och efter samråd mellan vårdnadshavare och skolchef. 

Hur ansöker jag om familjen har skyddad identitet?

Elever som har skyddad identitet och ska ansöka om skolplacering hanteras inte digitalt av Mitt skolval på grund av säkerhetsskäl. Vårdnadshavarna söker skolplacering via blankett, inte digitalt. Förvaltningen tar kontakt med vårdnadshavarna och bjuder in till skolval. Dessa elever skolplaceras utifrån Ystads kommuns riktlinjer för skolplacering i den mån det är möjligt. I annat fall placeras de först.

Vad är relativ närhetsprincip?

En relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avståndet till den önskade skolan, men att man samtidigt tar hänsyn till hur lång bort garantiskolan finns. Om en plats på en önskad skola står mellan två elever, kommer den tilldelas den elev av de två som har mest att förlora i avstånd på att bli tilldelad sin garantiskola. 

Har jag förtur till en skola om barnets syskon redan går där?

Syskonförturen gäller för blivande förskoleklasselever om syskonet går i förskoleklass, åk 1, 2 eller 3 det läsåret eleven börjar skolan. Syskonförtur gäller elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon. 

Behöver jag ansöka om fritidshemsplats?

Ansökan om fritidshemsplats görs efter skolplaceringsbeskedet, via Mina sidor.

Vad händer om jag inte ansöker om skolplacering i tid?

Båda vårdnadshavarna måste logga in på mittskolval.se och göra ansökan, alternativt bekräfta ansökan, för sitt barn med sina egna e-legitimationer. Om bara en vårdnadshavare lämnat ett önskemål och tiden för ansökan har passerat så räknas önskemålet som ogiltigt. Om ansökan är ogiltlig den 8 februari 2024 kommer Ystads kommun att placera eleven på garantiskolan. När skolvalsperioden är över kan vårdnadshavare inkomma med ett ansökan om skolbyte.

Vad händer om den andra vårdnadshavaren inte godkänner den första vårdnadshavarens ansökan?

Vårdnadshavare måste vara överens och fullfölja ansökan båda två för att den ska anses vara komplett. Om ansökan inte är komplett den 8 februari 2024 kommer Ystads kommun att placera eleven på garantiskolan.

När får jag besked om skolplacering?

Efter ansökningsperioden börjar handläggarna på Kultur- och utbildningsförvaltningen att matcha tillgängliga platser mot önskemålen. Under vecka 11 skickas preliminära besked om placering ut med e-post. Definitivt besked skickas ut vecka 18.

Vad innebär preliminär skolplacering? 

Preliminär innebär att det under en begränsad tid kan komma att erbjudas plats på en skola du som vårdnadshavare rankat högre när du önskade skola än den barnet placerats på. Om du är nöjd med skolplaceringen ditt barn fått behöver du inte göra något. Om du inte är nöjd med skolplaceringen ditt barn fått finns det alltså möjlighet att invänta en tillgänglig plats.

Varför har mitt barn inte fått den skola vi valde?

Ystads kommun följer skollagen som säger att vi måste ta hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål men också till närhetsprincipen. En ansökan om skolplacering innebär att vårdnadshavare önskar en specifik skola, och i möjligaste mån försöker Ystads kommun placera alla elever enligt önskemålen. Ibland motsvarar inte den bestämda kapaciteten på en skola antalet ansökningar och då finns det förutbestämda regler för vilka barn som har mest rätt till platserna. Oavsett om man inte får sitt förstahandsval så får man alltid en skola nära hemmet. Dock inte alltid den närmaste. 

Varför har mitt barn hamnat på en annan skola än kamraterna på förskolan (alternativt åk 6)? 

Ystads kommun följer skollagen som säger att vi måste ta hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen. Det finns ingen koppling mellan den förskola ditt barn går på (alternativt den skola ditt barn går åk 6 på) och vilken skola ditt barn hamnar på. Det finns ingen möjlighet att ta hänsyn till vilken förskola (skola) som barnet har gått på vid skolplaceringen. 

Hur överklagar jag skolplaceringsbeslutet?

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns placering i skola inte följer utbildningsförvaltningens regler kan du överklaga beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Hur du gör beror på vilket beslut du fått. Till ditt beslut finns en besvärshänvisning där du kan läsa hur du gör. Läs mer om besvärshänvisning här. 

Görs ansökan om skolskjuts samtidigt som önskemål om skolplacering?

Nej. Ansökan om skolskjuts görs senast den 4 maj i separat e-tjänst.
Observera att om vårdnadshavare väljer en skola som inte ligger i skolskjutsområdet utifrån folkbokföringsadressen beviljas inte barnet skolskjuts dit. Beviljad skolskjuts gäller endast till den skola där kommunen skulle valt att placera ert barn, på den så kallade garantiskolan. Läs mer om skolskjuts och skolskjutsområden.

 

Foto: Dennis Hjelmström

Publicerad 2022-11-08, Uppdaterad 2023-11-28

Kontakt

Har du frågor om skolplacering, kontakta våra handläggare.

skolplacering@ystad.se

Translate

How do I take part of the information in English?

Press INTERNATIONAL at the top right of ystad.se/skolval and translate all pages into any language.
When the choice itself is to be made from minasidor.ystad.se, the browser Chrome is recommended for those who need the page translated. By browsing to chrome.google.com/webstore/ you can then download an add-on that translates the page directly.


كيف يمكنني المشاركة في المعلومات باللغة الإنجليزية؟

اضغط على INTERNATIONAL في أعلى يمين ystad.se/skolval وترجم جميع الصفحات إلى أية لغة.
عندما يكون الخيار نفسه مصنوعًا من minasidor.ystad.se ، يُنصح باستخدام متصفح Chrome لأولئك الذين يحتاجون إلى ترجمة الصفحة. من خلال التصفح إلى chrome.google.com/webstore/ ، يمكنك بعد ذلك تنزيل وظيفة إضافية تُترجم الصفحة مباشرةً.


چگونه بخشی از اطلاعات را به زبان انگلیسی بخوانم؟

مطبوعات بین المللی در سمت راست بالا از ystad.se/skolval و ترجمه تمام صفحات به هر زبان.
هنگامی که انتخاب خود را از minasidor.ystad.se ساخته شده است، Chrome مرورگر برای کسانی که به صفحه ترجمه شده نیاز دارند. با مرور به chrome.google.com/webstore/ شما می توانید یک افزودنی را دانلود کنید که صفحه را مستقیما ترجمه می کند.