Grundskola - annan huvudman

Här har vi samlat information till dig som är annan huvudman för elev boende i Ystads kommun

Skolskjuts för elever

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska vilken skola de vill gå i. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Väljer vårdnadshavare och barn en skola som inte är garantiskolan (den skola som kommunen väljer att placera eleven utefter folkbokföringsadress) beviljas barnet normalt sett inte skolskjuts, eftersom det blir ekonomiska och/eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

För att en elev i kommunal grundskola (årskurs 7-9) ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-cykel- eller bilväg) från folkbokföringsadressen till av kommunen anvisad skola/hållplats, överstiga 3,5 km. För Kunskapsskolan och Nordic International School (årskurs 7-9) gäller mätning från folkbokföringsadressen till närmaste kommunala högstadieskola.

Länk till skolskjutsreglemente

Anmälan problematisk skolfrånvaro

Här kan du anmäla till Ystads kommun att utredning startas vid frånvaro av elev enligt 7 kap. 19 a § skollagen. Ystads kommun kommer vid behov samordna de insatser som behövs enligt 7 kap. 21 § skollagen. Länk till e-tjänst 

Tilläggsbelopp för modersmål

Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas av hemkommunen för elever som erbjuds modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning beviljas efter prövning i varje enskilt fall efter särskild ansökan. Elevens rektor eller den som rektor utser, ansöker om tilläggsbelopp.

Om eleven inte längre deltar i modersmålsundervisningen ska det meddelas Ystads kommun

För att elever i grundskolan ska vara berättigade till tilläggsbelopp för modersmålsundervisning behöver följande kriterier vara uppfyllda:
· En eller båda vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål.
· Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
· Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet.

Ovanstående begränsningar gäller inte elever som tillhör en nationell minoritet och önskar läsa ett nationellt minoritetsspråk.

För grundskoleelever, folkbokförda i Ystads kommun, görs ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning med hjälp av e-tjänst  

I Ystads kommun ansvarar Utbildningsförvaltningen för handläggning och beslut om tilläggsbelopp. Under pågående läsår beviljas tilläggsbelopp från och med den månad som komplett ansökan inkommit. Ystads kommun betalar inte ut ersättning (bidrag) retroaktivt gällande tilläggsbelopp. Inför ett nytt läsår behandlas ansökningar enligt särskild tidsplan.

Ett tilläggsbelopp som utbetalats på felaktiga grunder kan komma att återkrävas.

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov och lämnas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. Näst intill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. 

Medlen för det extraordinära stödet är inte tänkt att totalfinansiera den extraordinära stödinsatsen då kostnader för särskilt stöd ska ingå i grundbeloppet. 

Ansökan om tilläggsbelopp för elever görs per kalenderår. Inför varje nytt kalenderår ska en ny ansökan göras. Om ansökan avser enbart vårterminen eller enbart höstterminen ska detta anges i ansökan. Nya ansökningar behandlas löpande. Ansökan om tilläggsbelopp kan inte göras retroaktivt.

1 november är sista ansökningsdag för förnyade ansökningar inför nästkommande år. Ansökningar inkomna efter detta datum behandlas ej.

Länk till Riktlinjer och ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp lovskola

Ansökan för tilläggsbelopp för lovskola görs i efterskott i direkt anslutning till avslutat läsår. Till ansökan bifogas elevlista för de elever som deltagit och i vilken omfattning de deltagit i lovskolan under aktuell period. Bifoga även vårens terminsbetyg för elev i åk 8 och slutbetyg för elev i åk 9.

Ansökan lovskola skickas till:

Ystads kommun

Skolchef

Utbildningsförvaltningen

271 80 Ystad

 

 

 

Publicerad 2023-08-17, Uppdaterad 2024-03-01