Insatser från Centrala barn- och elevhälsan

Insatser från Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers sociala, psykiska och fysiska hälsa, utveckling och lärande mot utbildningens mål och kunskapskrav.

Hälsan har stor betydelse för elevernas skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans miljö. Det finns ett starkt samband mellan svårigheter i grundskolan, psykisk ohälsa och utanförskap i unga år.

Centrala barn- och elevhälsans och skolans gemensamma uppdrag är att tidigt fånga upp barn och elever i svårigheter, främja deras motivation och lust att lära.

Målgrupperna är barn och elever 1-20 år, vårdnadshavare, rektorer, samt förskole- och skolpersonal. Centrala barn- och elevhälsan består av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger som genom sina olika kompetenser bidrar med specifika kunskaper. Genom att samla kompetensen kan Barn- och elevhälsan samverka tvärvetenskapligt och bistå verksamheterna med ett utifrånperspektiv.

Publicerad 2023-08-17, Uppdaterad 2023-09-14