Blanketter Skola

Den pedagogiska kartläggningen görs för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och för att kunna bedöma vilka elevens behov är. Arbetsgången med att utreda en elevs behov av särskilt stöd börjar med en pedagogisk kartläggning.
Pedagogisk kartläggning – länk till blankett

När det har uppmärksammats att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska lärare eller övrig skolpersonal anmäla detta till rektor. Rektor ska då se till att elevens behov skyndsamt utreds och att detta sker i samråd med elevhälsan.
Målet med att utreda en elevs behov av särskilt stöd är att lärarna tillsammans med den samlade elevhälsan ska få ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma elevens skolsituation. Det är viktigt för att förstå varför och när svårigheter uppstår och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in.
Utredning av en elevs behov av särskilt stöd – länk till blankett

Det särskilda stödet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram som ska följas upp och utvärderas. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Beslut om åtgärdsprogram– länk till blankett
Utvärdering av åtgärdsprogram– länk till blankett

Om slutsatsen i den pedagogiska bedömningen blir den att en elev inte är i behov av särskilt stöd, utan att elevens behov kan tillgodoses genom extra anpassningar, fattar rektor eller den som rektor utser, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram.
Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram– länk till blankett

Om det vid kartläggningen framkommit behov av vidare utredning kring tal- och språkstörning, läs- och skrivsvårigheter eller räknesvårigheter, skickas den pedagogiska kartläggningen tillsammans med region Skånes ansökningsblankett till logopedmottagningen.
Remiss skrivs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal t.ex. skolsköterska eller psykolog.
I länken nedan finns ansökningsblankett gällande:

  • Läs- och skrivsvårigheter och eller språkstörning - ansökan om utredning för skolelever
  • Räkneförmåga – ansökan om utredning för ÅK 4-gymnasium

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/oron-nasa-hals/#63188

Publicerad 2020-04-15, Uppdaterad 2020-04-24