Blanketter Skola

Den pedagogiska kartläggningen görs för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och för att kunna bedöma vilka elevens behov är. Arbetsgången med att utreda en elevs behov av särskilt stöd börjar med en pedagogisk kartläggning.
Pedagogisk kartläggning – länk till blankett

När det har uppmärksammats att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska lärare eller övrig skolpersonal anmäla detta till rektor. Rektor ska då se till att elevens behov skyndsamt utreds och att detta sker i samråd med elevhälsan.
Målet med att utreda en elevs behov av särskilt stöd är att lärarna tillsammans med den samlade elevhälsan ska få ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma elevens skolsituation. Det är viktigt för att förstå varför och när svårigheter uppstår och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in.
Utredning av en elevs behov av särskilt stöd – länk till blankett

Det särskilda stödet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram som ska följas upp och utvärderas. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Beslut om åtgärdsprogram– länk till blankett
Utvärdering av åtgärdsprogram– länk till blankett

Om slutsatsen i den pedagogiska bedömningen blir den att en elev inte är i behov av särskilt stöd, utan att elevens behov kan tillgodoses genom extra anpassningar, fattar rektor eller den som rektor utser, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram.
Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram– länk till blankett

Om det vid kartläggningen framkommit behov av vidare utredning kring tal- och språkstörning, läs- och skrivsvårigheter eller räknesvårigheter, skickas den pedagogiska kartläggningen tillsammans med region Skånes ansökningsblankett till logopedmottagningen.
Remiss skrivs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal t.ex. skolsköterska eller psykolog.
I länken nedan finns ansökningsblankett gällande:

  • Läs- och skrivsvårigheter och eller språkstörning - ansökan om utredning för skolelever
  • Räkneförmåga – ansökan om utredning för ÅK 4-gymnasium

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/oron-nasa-hals/#63188

 

Underlag för bedömning av hur faktorer i elevens sociala situation i och utanför skolan kan vara en förklaring till att eleven inte når kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation
Skolsocial kartläggning

Rektor är skyldig att skyndsamt utreda en elevs upprepade eller längre frånvaro (såväl giltig som ogiltig). Syftet med utredningen är att klargöra orsakerna till elevens frånvaro och resultatet av utredningen ska vara grund för skolans insatser.
Utredning av problematisk frånvaro

Syftet med frågorna ära att ta reda på vilka orsaker eleven ser till frånvaron och om möjligt motivera till ökad närvaro. Frågeformuläret fokuserar på situationer som kan skapa svårigheter i skolan, och är tänkt att användas som ett komplement till den pedagogiska kartläggningen och en del i utredningen av problematisk frånvaro.
Utredning av elevs syn på frånvaro

Skolpliktsanmälan

Publicerad 2020-04-15, Uppdaterad 2022-04-12