Kränkande behandling

Alla kommuner måste se till att varje verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att varje förskola, skola och annan skolverksamhet ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Vilka skyldigheter har Ystads kommuns förskolor och skolor?

Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen är skyldig att se till att det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen, det vill säga kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola, ska:

  • se till att förskolor och skolor genomför åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling
  • se till att förskolor och skolor årligen tar fram en plan mot kränkande behandling

Planen mot kränkande behandling ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Den ska också innehålla en redogörelse för planerade åtgärder för det kommande året och en redogörelse för hur de tidigare åtgärderna har genomförts.

En rektor som får reda på att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med förskolans eller skolans verksamhet är skyldig att anmäla det till huvudmannen. Huvudmannen är då skyldig att utreda vad som hänt och vidta åtgärder.

I Ystads kommun är dessa frågor delegerade till rektorerna.

Ungdomar bakifrån, ryggsäckar

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudmannen måste utreda och åtgärda kränkande behandling från andra barn och elever och från skolans personal, men även från till exempel föräldrar. Det gäller även händelser som sker utanför förskolans och skolans verksamhet om de har koppling till verksamheten. Det kan till exempel handla om sådant som händer på vägen till eller från verksamheten eller i sociala medier.

Kränkande behandling regleras i skollagens kapitel 6. Diskrimineringslagen hanterar kränkningar som har sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Är kränkande behandling samma sak som mobbning?
Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen.

Publicerad 2022-08-15, Uppdaterad 2024-06-19