Projekt och satsningar

I Ystads kommun pågår flera projekt och satsningar med olika syften och målsättningar.

Backa barnet

ETT SAMARBETE SOM BACKAR UPP BARN Logotyp backa barnet

Bakom Backa barnet står Polisen, Region Skåne och Ystads kommun. Tillsammans ska vi ge barn det stöd den har behov av i rätt tid. Backa barnet ska hjälpa er, myndigheter och verksamheter att se en helhetsbild av stödbehov och att  alltid sätta barnets behov främst.

De allra flesta barn får all hjälp och stöd de behöver av sina vårdnadshavare eller familjer men ibland kan det behövas lite extra stöd. I Backa barnet arbetar verksamheterna tillsammans för att tidigt ge rätt stöd i barnets miljö

Vinnova är statens innovationsmyndighet och har delfinansierat utvecklingsarbetet av Backa barnet. 2019 fick Backa barnet ca 300 000 kr för att utveckla grundläggande komponenter/verktyg. 2020 ytterligare 2,5 miljoner för att skala upp arbetet ytterligare, med fler medverkande aktörer och vidgad målgrupp.

Läs mer om Backa barnet

Barn gör rätt om de kan

Bild av barn gör rätt om de kan

”Barn gör rätt om de kan” är en kompetenssatsning som genomförs under åren 2015-2020 i Ystads kommun, för samtliga pedagoger från förskoleklass till grundskola, fritidshem samt grundsärskola.

Syftet är ökad kompetens och kunskaper kring problemskapande beteende där Ross W. Greenes och Bo Hejlskov Elvéns arbetssätt och synsätt ligger som grund. Syftet är att åstadkomma en större förståelse, ett bättre bemötande samt förbättrade metoder kring elever med problemskapande beteende. Långsiktiga effekter är tänkt att visa sig i ett förändrat förhållningssätt och i värdegrundsarbetet med ökad trygghet, delaktighet, motivation, skolnärvaro samt högre måluppfyllelse för eleverna.
Projektet har 2017 och 2018 genomförts med hjälp av SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om Barn gör rätt om de kan.

Förskolan SKA

Ystads kommuns arbete för likvärdighet i förskolan bedrivs genom en tydlig pedagogisk ledning centralt från förskolans ledningsgrupp kring SKA och kompetensutveckling. Läsåret 2018/2019 startade den treåriga kompetensutvecklingen ”Förskolan SKA – Tillgänglig undervisning i förskolan”, med det övergripande syftet att öka medvetenheten och kompetensen hos personalen om uppdrag, utbildning, undervisning, bemötande, bedömning och tillgängliga lärmiljöer kopplat till den nya läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019.

Publicerad 2022-08-15, Uppdaterad 2023-10-12