Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete, nedan kallat SKA, (4 kap. 3-8 §§) innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet visar vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt, för att kunna följa kvalitetsutvecklingen över tid och se effekterna av utvecklingsarbetet.

 

Systematiskt kvalitetsarbete hjul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsåret 2017/2018 påbörjades ett förändringsarbete där för- och grundskola genom litteratur och forskning, identifierade utvecklingsområden och behov samt samarbete mellan skolchefer, utvecklingsledare och skolledare påbörjade en långsiktig process för målstyrning, analys och dokumentation. Under läsåret 2018/2019 har ytterligare ett steg tagits för att nå syftet – ett systematiskt kvalitetsarbete med djupare fokus på färre delar, med ett gemensamt ansvar i den lokala styrkedjan, i sann #gilla_våga_dela-anda och med tydlig koppling till lärande och uppdrag. Förändringen har inneburit framtagande av tre långsiktiga fokusområden, införande av kvalitetsdialoger med kvalitetsuppföljning samt förändring i dokumentation och rapportering till förvaltningen. Med början 2018 hålls årligen ett dialogmöte där skolledare, skolchefer, Utvecklingsenheten och politiker från BUN möts och det systematiska kvalitetsarbetet presenteras och diskuteras.

Triangel över fokusområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De tre fokusområdena Tillgänglighet, Undervisningskvalitet och Bedömning ligger under ett gemensamt paraply -  Ystad lyfter tillsammans! De är framtagna för att ge varje barn och elev möjlighet till ökat lärande enligt målen i styrdokumenten samt ytterligare förfina undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet. Fokusområdena ses som en övergripande långsiktig strävan och formuleras inte som centrala målsättningar. Målsättningar med tillhörande aktiviteter och arbetssätt formuleras lokalt, i verksamheten. De tre fokusområdena lever hela tiden, med extra fokus på ett av dem varje läsår.
 

Förvaltningsövergripande fokusområden

 

 

 

 

 

I kvalitetsdialoger möts skolchef, utvecklingsledare och skolledning, samt av rektor inbjudna personalrepresentanter. Syftet är att öka kunskap och förståelse om nuläge, utvecklingsbehov, stolthet och utmaningar, kunskapsreultat, organisation, fortbildning, särskilt stöd, SKA-strukturer samt förvaltningens fokusområden och enhetens egna mål. 

Dokumentation från kvalitetsdialoger, SKA-presentationer och -filmer, kunskapsresultat och övrigt underlag sammanställs på förvaltningsnivå av Utvecklingsenheten och ligger till grund för en årlig kvalitetsrapport.

Process för systematiskt kvalitetsarbete

Klicka på bilden för pdf-format.

 

Publicerad 2022-03-30, Uppdaterad 2023-04-20