Mål och arbetssätt

Mål och arbetssätt

Varför behöver vi en naturskola?
Marietorps naturskola är medlem i Naturskoleföreningen

PEDAGOGIK
Naturskola hjälper kommunen att öka den pedagogiska mångfalden inom skola och förskola vilket skapar möjligheter att lyfta elever som inte gynnas av klassrummets arbetssätt samtidigt som samarbete mellan elever främjas.
Naturskolan visar med sin pedagogik hur lärande kan integreras med rörelse och bidrar därmed genom ökad fysisk aktivitet också till ökad koncentrationsförmåga hos barn och elever.
Naturskolan lyfter fram kommunens natur- och kulturmiljöer som pedagogiska resurser och levandegör den lokala natur- och kulturhistorien för kommunens barn och elever. När platsen i lärandet lyfts fram skapas en mer komplett lärmiljö tillsammans med klassrummet.
Med hjälp av ett  utomhuspedagogiskt arbetssätt arbetar naturskolan mot läroplanens strävansmål för att barn och elever ska kunna nå sina mål. Forskning på utomhuspedagogiskt arbetssätt 

 

HÅLLBAR UTVECKLING
Naturskolan kan bidra med ökad naturkänsla hos barn och elever inom kommunen vilket är en förutsättning för ett framtida värnande om naturen både lokalt och globalt.
Naturskolan konkreta och upplevelsebaserade pedagogik är ett kraftfullt verktyg i det långsiktiga arbetet med att uppnå de 16 nationella miljökvalitetsmålen www.naturvardsverket.se och de lokala miljömålen.
Naturskolans pedagogik bidrar till ökad förståelse för abstrakta naturvetenskapliga fenomen och ekologiska sammanhang som t.ex. olika kretslopp, klimatförändringar, hållbar utveckling och biologisk mångfald.
Naturskolan arbetar för att inspirera till lärande för hållbar utveckling och vänder sig till alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och elever.
(källa: Naturskoleföreningen)

 

RFUK4907.JPG

 

loggamarietorp.jpg

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-08-15