Projekt

Pågående och avslutade projekt

 

 

Pågående projekt 

LONA projekt - Naturens alla värden (NAV) och Restaurering av groddamm på Marietorp 

Naturskolan har fått statliga LONA-medel för två olika projekt på Marietorp.

Det ena projektet "Naturens alla värden" handlar om att utveckla Marietorp med en utomhusutställning med taktila spårtavlor och information om djur och natur i området. 

Projektet syftar till att belysa naturens värden och informera om den biologiska mångfalden. 

Det andra projektet är en restaurering av groddammen på Marietorp. 

Restaureringen av dammen har förlängts till år 2023 och är nu färdigställt 

 

Marietorp i grönska

 


Globala lådan

Marietorp har fått ett stipendie från "Hållbar utveckling Skåne" och tagit fram färdiga  lektionslådor kopplade till globala målen och skolämnena. Lådorna riktar sig till elever i åk4-6 och innehåller både instruktioner och material.

I nuläget har en klass utanför stan testat lådorna och även en klass i stan kommer att få testa och utvärdera lådorna. Vår förhoppning är att globala lådan i framtiden ska kunna bokas av alla skolor för elever i åk4-6 i Ystads kommun. 

 

globala hjulet

 

 

Avslutade projekt

Den marinpedagogiska verksamheten som är en del av Marietorps naturskola har genomgått många former för att nå dit den är idag. År 2016 drevs den som en förstudie med finansiering från Region Skåne.

Verksamheten utvecklades sedan ytterligare genom att kunna köpa in material och ta fram nya pedagogiska program tack vare stöd från Jordbruksverket i form av ett Leaderprojekt. Under den här resan har stöd och hjälp getts av ett flertal aktörer inte minst Barn och Utbildningsnämnden och Gymnasienämnden i Ystads kommun. Vi är tacksamma för all den hjälp som vi har fått längs vägen. Det här har lett fram till att den marinpedagogiska verksamheten numera är en permanent del av Marietorps naturskola för Ystads kommun. 

LOGO_leadersydostraskane_leader_ejflu_ystadskommun_RGB-01.jpg        RS2.jpg

 

LONA projekt - Tillgänglighetsanpassad naturstig runt Marietorpsdammen

Syftet med projektet var att anlägga en tillgänglighetsanpassad naturstig runt Marietorpsdammen med vilo- och mötesplatser med bänkar, bord och informationstavlor. Vidare skulle en tillgänglighetsanpassad brygga, som knyter an till stigen, byggas i södra delen av dammen. 

Genomförandet av projektet har ökat tillgängligheten till naturen för alla, unga som gamla, med eller utan funktionsvariation, infödda svenskar och nysvenskar. Barnen som har bokat tid på naturskolan har utnyttjat spång och brygga flitigt. Håvat material har kunnat undersökas på de fasta borden. En grupp pensionärer har haft bryggdans på bryggan. En grupp med nya svenskar har haft aktivitetsdag med inriktning mot allemansrätten.


Genom ökad tillgänglighet har rekreationsvärdena ökat men även kunskapen om naturvärden, dels genom att naturpedagogerna nu lättare kan visa fåglar som häckar på ön i dammen eller söker föda i dammen och till grodor som förökas där, dels genom informationstavlorna. Projektet påbörjades i mars år 2016 och avslutades med en invigning av den nya tillgänglighetsbryggan på LONA dagen år 2018. 

Brygga ut till dammen på Marietorp logga för LONA

 

 

Marietorps naturskola samarbetar med Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Havs- och Vattenmyndigheten samt SMHI. 

 

 

QIOA5656 (1).JPG

 

 

IMG_0778.JPG

 

IMG_0175.JPG

 

Samarbeten


Vilka samarbeten pågår på Marietorp?

Ytterligare samarbeten som pågår på Marietorps naturskola är med Tomelilla kommun och LEADER projektet ”Österlens sköna vattendrag”.

Kommunsamarbetet påbörjades med olika pedagogiska aktiviteter för allmänheten och fortsätter nu med att belysa ekosystemtjänster i ett digitalt undervisningsmaterial om Östersjön och dess vattendrag. Företaget Pdyk AB och Nobilis Pictures har filmat och utbildningsfilmen ”Allt hänger ihop” kan ses här 

 

Citizen Science projekt


Vad är Citizen Science?

Citizen Science eller medborgarforskning som är översättningen är en metod där allmänheten samlar in data som kan användas till forskning. Marietorps naturskola är med i två Citizen Science projekt. 

I skolprojektet VIRTUE från Göteborgs Universitet deltar elever från åk 2 och åk 9 på Marietorps naturskola. Eleverna får vara med och sätta ut rack som består av skivor i Ystads småbåtshamn samt ute till havs och sedan studera påväxten av djur och växter på racken. Följ projektet här


I programmet ”Vad gör en marinbiolog?” får åk 9 elever åka ut med båt och ta prover på salthalt, temperatur, siktdjup samt syrgas. Den insamlade datan skickas in till SMHI och kan studeras här 

Publicerad 2023-03-13, Uppdaterad 2024-05-21