Varför behöver vi en naturskola?

Marietorps naturskola är medlem i Naturskoleföreningen

PEDAGOGIK

  • Naturskola hjälper kommunen att öka den pedagogiska mångfalden inom skola och förskola vilket skapar möjligheter att lyfta elever som inte gynnas av klassrummets arbetssätt samtidigt som samarbete mellan elever främjas.
  • Naturskolan visar med sin pedagogik hur lärande kan integreras med rörelse och bidrar därmed genom ökad fysisk aktivitet också till ökad koncentrationsförmåga hos barn och elever.
  • Naturskolan lyfter fram kommunens natur- och kulturmiljöer som pedagogiska resurser och levandegör den lokala natur- och kulturhistorien för kommunens barn och elever. När platsen i lärandet lyfts fram skapas en mer komplett läromiljö tillsammans med klassrummet.
  • Med hjälp av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt arbetar naturskolan mot läroplanens strävansmål för att barn och elever ska kunna nå sina mål.

 

 HÅLLBAR UTVECKLING

  • Naturskolan kan bidra med ökad naturkänsla hos barn och elever inom kommunen vilket är en förutsättning för ett framtida värnande om naturen både lokalt och globalt.
  • Naturskolan konkreta och upplevelsebaserade pedagogik är ett kraftfullt verktyg i det långsiktiga arbetet med att uppnå de 16 nationella miljökvalitetsmålen (www.naturvardsverket.se) och de lokala miljömålen (www.ystadkommun.se-miljö&teknik-miljö).
  • Naturskolans pedagogik bidrar till ökad förståelse för abstrakta naturvetenskapliga fenomen och ekologiska sammanhang som t.ex. olika kretslopp, klimatförändringar, hållbar utveckling och biologisk mångfald.
  • Naturskolan arbetar för att inspirera till lärande för hållbar utveckling och vänder sig till alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och elever.

(källa: naturskoleföreningen)

 

 

Publicerad 2013-01-07, Uppdaterad 2016-02-10

Kontakt

Barn och elevhälsan
Marietorps naturskola
0709917046

Adress:
Skogsvaktarvägen 93
271 60 Ystad

Verksamhetsledare: Caroline Persson Utomhuspedagog