Om skolan

Grundsärskola med ämnen och ämnesområden

Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov.

Utbildningen ska ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning somtidigare kallades träningsskola. Denna inriktning är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar denna inriktning fem ämnesområden:

Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.

Grundsärskolan i Ystad har hög personaltäthet bestående av engagerande lärare/pedagoger och elevassistenter. I de estetiska ämnena undervisas eleverna av behöriga ämneslärare. Grundsärskolan strävar efter att samarbeta med grundskolan i den utsträckning där den enskilda eleven upplever mötet som naturligt, meningsfullt och glädjefullt. 

Grundsärskolan i Ystad bedriver sin verksamhet på grundskolorna Edvinshem och Västervång.

Grundsärskolans åk 1–6 finns på Edvinshemsskolan och grundsärskolan åk 7–9 finns på Änga/Västervångskolan. Båda skolorna har anpassade lokaler för grundsärskolans verksamhet. 

Eleverna kommer från kommunerna Skurup, Tomelilla och Ystad.

 

Västervångskolan ligger i Ystads västra del tillsammans med Ängaskolan, som är en låg- och mellanstadieskola. Idrottshall och basketplan finns i direkt anslutning till skolan. Matsal, hemskunskapssal, trä- och metallslöjdsal finns i lokaler vi delar med Ängaskolan.

Edvinshemsskolan ligger i Ystads västra del. All undervisningen sker i lokaler på skolan.

Båda skolorna har promenadavstånd till hav, strand och centrala Ystad.

 

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2018-12-11