Systematiskt kvalitetsarbete

Om kvalitetsarbetet.

Bild: Gaeta Lee Flickrs.comKvalitetsarbete är en sammanfattande benämning på insatser där kvaliteten och möjligheter till förbättringar uppmärksammas och där förbättringsarbetet planeras, genomförs och utvärderas i en kontinuerlig process.

Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

I skollagen framgår att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

I Ystads kommun dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet i en kvalitetsredovisning för respektive verksamhet samt en sammanfattning på övergripande kommunal nivå. Till höger finns de mallar som används som stöd vid dokumentationen.

Publicerad 2022-03-15, Uppdaterad 2023-04-21

Kontakt

Cecilia Wallén
Utvecklingsledare

Kultur o Utbildning
Piparegränd 3
271 80 Ystad

cecilia.wallen@ystad.se