Likabehandlingsplan

Varför en plan mot diskriminering och kränkande behandling?

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan eller förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Det är viktigt att involvera personal, elever/barn och föräldrar i arbetet med planen för att den verkligen ska kunna skapa en positiv utveckling för likabehandling och mot trakasserier och kränkande behandling.

www.planforsskolan.se är ett webbverktyg som alla verksamheter i Ystads kommun ska använda sig av för att skapa en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola och skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö är en förutsättning för att lära och utvecklas.

Varje verksamhet ska ha en skriftlig plan och syftet med planen är att i den beskriva hur verksamheten arbetar med att:

  • främja barns och elevers lika rättigheter (oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder)
  • förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Planen ska vara tydlig med mål för det kommande arbetet och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som verksamheten* planerar att påbörja eller genomföra under det kommande året/läsåret.

Planen ska också innehålla rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling eller trakasserier. 

Flickr.com: Liesse populaire

* förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt vuxenutbildning

Publicerad 2022-03-19, Uppdaterad 2023-05-04