Ordlista

Förklaringar på vanliga ord och begrepp som används när man pratar om gymnasieval.

Vad betyder..?


Andra hands mottagen

Man kommer in "i mån av plats" när alla behöriga förstahandssökande är antagna om det finns lediga platser kvar.

Läs mer

Ansökan

Lägga in önskemål om gymnasieprogram och gymnasieskola i ansökningswebben.

Läs mer

Ansökningswebben

Där du loggar in och fyller i din gymnasieansökan.

Läs mer

Antagen

Svar att du fått en plats på ett gymnasieprogram på en viss skola.

Läs mer

Antagning

När alla elevers meritvärde och gymnasieval registrerats och man prövar om du får en plats på den utbildning du sökt. 

Antagningsbesked

Man får brev hem som visar om man har blivit antagen. Detta visas även när man loggar in på ansökningswebben.

Läs mer

APL

Arbetsplatsförlagt lärande = praktik du gör på en arbetsplats, under tiden du går på ett yrkesprogram.

Läs mer

Arbetsförmedling

Hjälper bland annat arbetssökande att hitta jobb. 

Läs mer

Behörighet

Lägsta krav för att kunna komma in på ett gymnasieprogram.

Läs mer

 

CSN

Centrala studiestödsnämnden, här kan man söka olika bidrag under gymnasieutbildningen.

Läs mer

Dispens

Om en elev inte läst engelska kan man få räkna bort kravet på godkänt betyg i engelska.

Läs mer

Fri Kvot

Möjlighet att komma in på gymnasiet av särskilda skäl tex om man haft en sjukdom och inte kunnat få de betyg man skulle fått i normala fall.

Läs mer

Fristående gymnasieskola

Drivs inte av kommunen. Alla får söka dessa skolor.

Läs mer

Folkhögskola

En skolform bland annat där man kan läsa gymnasiekurser. Folkhögskolan vänder sig oftast till alla
vuxna över 18 år som vill studera.

Läs mer

Förstahands mottagen

Är man i hela samverkansområdet. Man jämförs med andra elever utifrån meritvärde.   

Läs mer

Grundläggande högskolebehörighet

Ett minimikrav för att kunna söka till högskola. Man ska ha läst Svenska 1-3 och Engelska 5-6 på gymnasiet.

Läs mer

Gymnasieantagningen

De som tar emot och arbetar med ansökningar till gymnasieskolan.

Läs mer

Gymnasieansökan

De val du har gör när du söker gymnasieskola och gymnasieprogram. De registreras i ett datorprogram och skrivs under.

Läs mer

Gymnasiearbete

En självständig uppgift som görs sista året på alla gymnasieprogram. Den ska visa att du är redo för yrke eller vidare studier.

Läs mer

Gymnasieexamen

Bevis på att man har genomfört sin gymnasieutbildning.

Läs mer

Gymnasieingenjör

Yrke efter T4. Man kan jobba inom många olika branscher och yrken, allt från produktionstekniker, mjukvarudesigner till projektledare.

Läs mer

Gymnasiegemensamma ämnen

De ämnen som alla elever läser på gymnasiet oavsett program:

Läs mer

Gymnasiemässa

Gymnasieskolor samlas i samma hus för att ge information till elever som ska söka till gymnasiet.

Läs mer

Gymnasiepoäng

Ett gymnasieprogram består av 2500 poäng. Varje kurs är värd en viss poäng. En vecka motsvarar 25 poäng.

Läs mer

Gymnasieprogram

Treårig utbildning efter grundskolan. Man kan välja mellan 18 olika nationella gymnasieprogram.

Läs mer

Gymnasium

Avgiftsfri och frivillig fortsättningsutbildning i Sverige för ungdomar som har gått ut grundskolan.

Läs mer

Gymnasieval

Val till gymnasieprogram och gymnasieskola.

Läs mer

Högskola

Skola efter gymnasiet för högre utbildning och forskning. Kräver minst gymnasiexamen och grundläggande behörighet.

Läs mer

Högskoleförberedande program

Utbildning på gymnasiet som ska göra eleverna väl förberedda för studier på högskola och universitet. 

Läs mer

Inackorderingstillägg

Ekonomisk hjälp om man behöver flytta till annan stad för att kunna studera på det gymnasieprogram man önskar.

Läs mer

Idrottsgymnasium

Gymnasieskola där man kan kombinera utbildning med idrott.

Läs mer

Individuellt val

200 poäng där du själv kan välja kurser på gymnasieprogrammet.

Läs mer

Inriktning

Under gymnasieprogrammet ska man välja en inriktning, ett fokusområde.

Läs mer

International Baccalaureate IB

Internationell utbildning som kan ge dig tillträde till universitet i hela världen. Alla ämnen läses på engelska.

Läs mer

Introduktionsprogram

Gymnasieprogram för den om ännu inte blivit behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Detta kan man gå om man saknar betyg i Svenska, Engelsk eller Matte.

Läs mer

Kurs

Ämne på gymnasiet.

Läs mer

Kvittens

Du skriver ut din gymnasieansökan och skriver under den med ditt namn.

Läs mer

Komvux

Står för Kommunal vuxenutbildning. Är i första hand till för vuxna som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet. 

Läs mer

Lärlingsersättning

Det ska hjälpa till att täcka extra kostnader för måltider och resor när du är ute på en arbetsplats som lärling.

Läs mer

Lärlingsutbildning

Man gör minst halva sin utbildning på en eller flera arbetsplatser och förväntas få samma kunskaper som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram.

Läs mer

Meritpoäng

Extra poäng som läggs till betyget från gymnasiet om man läst flera steg i t.ex. Moderna språk, Engelska eller Matte.

Läs mer

Meritvärde

Det sammanlagda värdet av betygen A-F. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde. Betygen görs om till siffror enligt betygsskalan. 

Läs mer

Nationellt program

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan. De har samma innehåll oavsett vilken skola du går i.

Läs mer

Omval

Om du känner att ditt val inte har blivit rätt har du möjlighet att ändra i din ansökan mellan den 25 april–15 maj.

Läs mer

Preliminärt antagningsbesked

Svar efter julens betyg som visar hur man tillfälligt ligger till på det gymnasieprogram man sökt.

Läs mer

Programfördjupning

Där väljer man att fördjupa sina kunskaper inom de ämnen som är typiska för programmet.

Läs mer

Programgemensamma ämnen

De ämnen som alla läser på ett visst programm. De är olika för varje program.

Läs mer

Resebidrag

Ekonomisk ersättning om man måste resa med kollektivtrafik för att ta sig till gymnasieskolan. Om du har minst sex kilometer till skolan ska din hemkommun betala dina resor till och från skolan.

Läs mer

Reservantagning

Börjar i augusti, efter att svarstiden har gått ut för det slutgiltiga antagningsbeskedet. Gymnasieantagningen fyller då på gymnasieskolornas lediga platser med elever som står i reservkö.

Lär mer

RH

Gymnasieskola för rörelsehindrade elever.

Läs mer

Riksrekryterande

En skola som tar emot elever från hela landet och alla som söker är första hands mottagna.

Läs mer

Samverkansområde

Kommuner som samarbetar med att ta emot gymnasieelever från andra kommuner än sin egna.

Läs mer

Slutligt antagningsbesked

Svaret på om du har kommit in på den utbildning som du har sökt.

Läs mer

Spetsutbildning

Gymnasieutbildning där elever för möjlighet att läsa kurser från högskolan för att fördjupa sig i ett ämne.

Läs mer

Språkintroduktion

Utbildning där nyanlända får läsa mer svenska för att kunna gå ett nationellt gymnasieprogram.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare/SYV

Person som vägleder elever inför studie- och yrkesval. Informerar om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad. 

Läs mer

Studiebidrag

Alla som har fyllt 16 år och som går på gymnasiet får studiebidrag. Du behöver inte ansöka om det. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20.

Läs mer

Särskild behörighet

Vissa utbildningar på Högskolan kräver att man läst vissa ämnen på gymnasiet.

Läs mer

T4

Efter tre år på Teknikprogrammet kan man söka till ett fjärde år. Under studietiden varvas undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande. Examen mot Gymnasieingenjör.

Läs mer

Teoretiska ämnen

Ämnen där man läser, skriver och diskuterar kring det man ska lära sig.

 

Universitet

En skola för fortsättningsstudier efter gymnasieskolan där man bedriver forskning och utbildning.

Läs mer

Utökat program

Om du läser fler kurser än vad som krävs för en gymnasieexamen. Detta måste man ansöka om på den gymnasiekola man går på.

Vårdnadshavare

Förälder eller annan vuxen som är ansvarig för dig till du fyller 18 år.

Läs mer

Vägledning

Hjälp och handledning till fortsatt utbildning och arbete.

Vägledningssamtal

Samtal om din studie- och yrkesframtid, oftast med studie- och yrkesvägledare.

Yrke

Arbete, jobb.

Läs mer

Yrkeshögskola

En skola för yrkesinriktade studier efter gymnasiet.

Läs mer

Yrkesprogram

Förbereder dig för att jobba inom ett visst yrke eller plugga vidare på en yrkesutbildning.

Läs mer

Öppet hus

Alla som ska söka till gymnasiet är välkomna med sina vårdnadshavare att besöka skolan, träffa elever, lärare och se hur det ser ut på skolan.

Läs mer

Publicerad 2022-11-24, Uppdaterad 2023-11-17