Alternativ PRAO

”Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.                                                     

Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev. Lag (2018:105).”Skollag (2010:800) 10kap 8a§, 12kap 8a§                   

Här finns stöd till undervisningen om PRAO måste ställas in.           

Skolverket är tydliga med att prao inte får ersättas med vanlig ämnesundervisning.

Publicerad 2022-06-17, Uppdaterad 2023-11-20