Fastställande av faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar och rätt att veta sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar också om barnets rätt till försörjning och arv.


Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem den andra föräldern är. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans. Fastställande av faderskap och föräldraskap görs skriftligt hos socialtjänsten. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

När du fått barn skickar Skatteverket en underrättelse till socialtjänsten i den kommun där du är folkbokförd. Inom ett par veckor får du ett brev från socialtjänsten där du uppmanas höra av dig för att boka en tid för att utreda och få faderskapet/ föräldraskapet fastställt.

Föräldrar som bor tillsammans och är skrivna på samma adress besöker socialtjänsten tillsammans för att skriva under ett dokument om att ni bor tillsammans och är överens om att barnet är ert gemensamma eller att barnet kommit till med hjälp av assisterad befruktning, som utförts enligt svensk lagstiftning.

För samkönade par som får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård fastställer familjerätten föräldraskap för moderns maka eller sambo. Ta även med det skriftliga samtycke som tidigare lämnats till sjukvården när ni besöker oss.

 

 

 


Fr o m 2019-01-01 blir reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder. Socialnämnden inleder alltid en faderskaps- eller föräldraskapsutredning men ska lägga ner utredningen om lagens förutsättningar är uppfyllda.

Om föräldrarna inte bor tillsammans, eller om man inte är överens om vem som är pappa/ förälder, utreds frågan av familjerättssekreterare. Det kan då handla om att rättsgenetisk undersökning, s k dna- prov, behöver genomföras på berörda parter. Provtagning görs med munskrap vid besök hos familjerätten. Det är av vikt att du som förälder samarbetar i utredningen. Går det inte att fastställa faderskapet/ föräldraskapet i samförstånd kan frågan överlämnas till tingsrätten.

Bekräftelsen kan göras efter barnets födelse eller som tidigast två månader före beräknad födsel.

I samband med att bekräftelsen skrivs under har ni också möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Ring och boka tid hos Frida Petersen, tfn. 0411- 57 73 66. Medtag alltid legitimation.

 

Publicerad 2020-11-07, Uppdaterad 2021-03-12

Viktig information

Boka tid hos:
Frida Petersen 
Tfn. 0411- 57 73 66
E-Post: frida.petersen@ystad.se

Medtag alltid legitimation.

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg,
271 80 Ystad