Så här går en utredning till

När socialtjänsten genom en anmälan eller ansökan får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att ta reda på vad barnet kan behöva. Socialtjänsten gör detta via en utredning.

En utredning består främst av samtal mellan personal hos socialtjänsten, barnet och föräldrarna. Att träffa och samtala med barnet är ett mycket viktigt inslag i utredningsarbetet.

  • Utredningen görs av socialsekreterare i samarbete med föräldrar och barn. En utredning ska ta högst fyra månader. 
  • För att få en så bra bild som möjligt pratar socialsekreteraren med barnet, vårdnadshavare och andra i familjen. Kontakter tas ibland även med andra som känner barnet, t ex barnavårdscentral, barnomsorg och skola. 
  • Socialsekreteraren gör en utredningsplan tillsammans med vårdnadshavare och barnet. I den ska det stå vad som ska utredas, t ex "Vad behöver Anna för att få en fungerande skolgång"?  Här ska också stå vilken information som behövs, hur den ska samlas in och vilka kontakter som kommer att tas. 
  • Utredningen avslutas med att socialsekreteraren gör en analys och bedömning utifrån den insamlade informationen. Både barnets och vårdnadshavarens synpunkter skall komma fram. Utredningen skall redovisa om barnet har behov som behöver tillgodoses och hur dessa i så fall bäst kan bli tillgodosedda. 
  • Analysen och bedömningen ligger sedan till grund för beslut om barnet och föräldrarna ska erbjudas hjälp genom socialtjänsten och i så fall vilken hjälp. 

Målsättningen är alltid att föräldrar, barn och socialtjänsten tillsammans ska komma fram till vad som är bäst för barnet och vilken hjälp barnet/familjen behöver. 

Det här kan socialtjänsten komma fram till i en utredning

-  Det finns inga behov av insatser
-  Det finns behov av insatser, men vårdnadshavaren avböjer
-  Det finns behov om insatser i öppenvård

-  Det finns behov av vård utanför hemmet. Om föräldrar och/eller barn inte håller med och barnet är i behov av skydd kan socialnämnden ansöka hos Länsrätten om vård med stöd av LVU (lagen om vård av unga).

Exempel på insatser

-  Kontaktperson eller kontaktfamilj
-  Grupp för barn till föräldrar med missbruksproblem
-  Familjesamtal
-  Föräldrautbildning
-  Placering i familjehem
-  Placering på behandlingshem

Sekretess 

Inom socialtjänsten råder sekretess. Det betyder att socialtjänsten inte lämnar ut uppgifter till obehöriga. Däremot har man alltid som vårdnadshavare eller ungdom rätt att se alla uppgifter som finns i utredningen.

 
Publicerad 2010-10-05, Uppdaterad 2019-01-25

Kontakt

Enhetschef 
Josefin Hallgren
Tel: 0411-57 73 57
josefin.hallgren@ystad.se


Socialsekreterare
Gudrun Svensson
Tel: 0411-57 73 67
gudrun.svensson@ystad.se


Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Fax: 0411-191 16