Myndigheters skyldighet att anmäla

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och unga samt sjukvårdspersonal har, enl. 14 kap 1 § SoL, skyldighet att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten, när de i sitt arbete kommer i kontakt med barn eller unga som de misstänker far illa. Uppgifter som är svårbedömda, där endast misstanke finns, ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd och hjälp.

Sekretess

Anmälningsplikten bryter sekretessen, men du bör alltid informera vårdnadshavare om att du tänker göra en anmälan och varför, annars riskerar föräldrarnas förtroende för personalen att undergrävas och socialnämndens arbete försvåras. Anmälan bör sedan ske skriftligt.

OBS! När det gäller misstankar om sexuella övergrepp inom familjen eller allvarlig misshandel ska förälder ej kontakts innan anmälan sker. I dessa ärenden finns särskilda riktlinjer för ”Brott mot barn”.

Konsultation

Om du vill ha råd och stöd när du står inför beslutet att göra en anmälan kan du ringa barn- och familjeenheten och tala med en socialsekreterare. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

All personal inom verksamheter som berör barn och ungdom är skyldiga att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd, även om man inte själv gjort någon anmälan.

När man gjort en anmälan

Nya uppgifter som tillkommer efter en anmälan har gjorts och som kan vara relevanta för utredningen, är viktiga för socialsekreteraren att ta del av. Ring och komplettera.

Om du känner dig osäker på vad och om det händer något kring barnet efter en anmälan kan du, om socialsekreteraren inte själv hör av sig, ringa och fråga. Om socialsekreteraren av sekretesskäl inte kan berätta något så får du veta det.

Vad händer sedan?

Att göra en anmälan kan vara ett svårt beslut och det är ibland bra att avsätta tid för en uppföljningsträff med anmälaren och föräldrarna.
En anmälan leder inte alltid till att familjen tackar ja till erbjudet stöd från socialtjänsten. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och det är endast i mycket allvarliga fall som tvångsvård blir aktuell. Läggs en utredning ner utan åtgärd, gör en ny anmälan om det behövs.

Publicerad 2012-01-04, Uppdaterad 2019-05-21

Kontakt

Enhetschef 
Josefin Hallgren
Tel: 0411-57 73 57
josefin.hallgren@ystad.se

Socialsekreterare
Gudrun Svensson
Tel: 0411-57 73 67
gudrun.svensson@ystad.se


Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Fax: 0411-191 16