Kvalitetsfrågor

Kvalitetsmål för Avdelning Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS)

 

 • Insatserna är av hög kvalitet med beaktande av den enskildes rätt till integritet och medbestämmande för att uppnå goda levnadsvillkor.
 • Beslutade insatser ska vara individuellt anpassade med tydligt uppsatta mål som dokumenteras och följs upp.
 • Varje brukare skall bemötas med respekt och tillförsäkras goda levnadsvillkor.
 • Verksamheten ska arbeta förebyggande och habiliterande för att motverka konsekvenser av funktionsnedsättning och sociala problem.
 • En gemensam arbetsmetodik på arbetsplatsen skall utgöra grunden för arbetet.
 • Verksamheten har god samverkan med den enskilde, dess företrädare samt övriga samverkanspartners.
 • Verksamheten ska sträva efter varierad utbildning/kompetens hos personalen för att utveckla verksamheten och tillgodose brukarnas behov.

 

Lex Sarah

Rapporteringsskyldighet om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden i verksamhet enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Nya regler från och med 2011-07-01

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser inom verksamheten. Det samma gäller för den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vad ska rapporteras?

Med missförhållanden som ska rapporteras avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Mera om vilka situationer, händelser och hot som kan föranleda en rapport finns i Socialstyrelsens handbok om Lex Sarah.

Med påtaglig risk för ett missförhållande, som också ska rapporteras, ska avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande.

  

Vilka verksamheter omfattas av rapportskyldighet enligt Lex Sarah

De nya bestämmelserna om Lex Sarah har ett större tillämpningsområde än de bestämmelser som gällde t.o.m. den 30 juni 2011. Bestämmelserna om Lex Sarah ska tillämpas inom socialtjänsten, i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Bestämmelserna i SoL ska förutom i omsorger om äldre personer och personer med funktionshinder även gälla inom det som oftast benämns individ- och familjeomsorg, inklusive verksamhet inom familjerättens område. Utvidgningen innebär även att bestämmelserna om Lex Sarah gäller i verksamheter när lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, tillämpas. Med lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade avses dels verksamhet enligt LSS, dels utförande av personlig assistans åt någon som har beviljats assistansersättning av Försäkringskassan.


Vem är rapporteringsskyldig?

De som omfattas av rapporteringsskyldigheten är

 • anställda
 • uppdragstagare
 • praktikanter eller motsvarande under utbildning, och
 • deltagare i arbetsmarknadspolitik program

Dessa är skyldiga att genast rapportera ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande.

Till vem ska man rapportera?

Rapportering av missförhållande eller risk för missförhållande sker normalt till närmaste chef, enhetschef/arbetsledare. Rapporteringen kan ske muntligt eller skriftligt. Mottagaren, närmaste chef, ska se till att rapporten dokumenteras på särskild blankett för ändamålet.
Inkommen rapport om missförhållande eller risk för missförhållande ska utan dröjsmål delges avdelningschef som bedömer om rapporterade missförhållande eller risker är allvarliga.
Om missförhållandet avser en chef/arbetsledare ska rapporteringen ske till närmaste
överordnade chef.

Alla rapporter ska diarieföras och utredas.

Anmälan till Socialstyrelsen mm

Allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden ska från och med 2011-07-01 alltid anmälas till Socialstyrelsen.

Utredningen i ärenden som bedömts som allvarliga ska alltid behandlas i socialnämnden.

 

Publicerad 2012-10-17, Uppdaterad 2019-05-14

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.