Brukarrevision

Brukarrevision ger brukare och patienter möjlighet till ökat inflytande!


En brukarrevison undersöker hur en verksamhet fungerar utifrån ett brukarperspektiv. Brukarrevisionen utförs av brukare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Brukarrevisorerna är ingen myndighet och representerar ingen verksamhet.

Den egna erfarenheten som brukare / patient motsvarar det tredje perspektivet i en evidensbaserad praktik (EBP), tillsammans med vetenskapen och personalens erfarenher. Därför är brukare och patienters svar oerhört viktiga för oss!

Så här går en brukarrevision till

En verksamhet beställer en brukarrevision med en viss frågeformulering
Brukarrevisorerna sammanställer ett frågeformulär
Brukarrevisorerna kallar berörda brukare / patienter till ett Informationsmöte om kommande brukarrevision
Det är två brukarrevisiorer som intervjuar deltagaren. Brukarrevisorerna har skrivit på avtal om tystnadsplikt
Deltagarna är anonyma. Inget av det man säger under intervjun kommer senare att kunna kopplas till hen som person. Intervjun tar cirka en timme.
Intervjuerna sammanställs till en rapport, där också förbättringsförslag lämnas. Rapporten redovisas för reviderad verksamhet

Dokument

Brukarrevision SÖSK - process (.pdf)

Kontakt

Du är välkommen att kontakta Brukarrevisorerna genom Brukarinflytandesamordnaren BISAM Maria Samuelsson, 0709-477 288, maria.samuelsson@ystad.se

 

Publicerad 2019-05-22