A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'F' med 90 träff(ar).


Förskola & Grundskola

Måltiden i förskolan Vi erbjuder frukost, lunch och mellanmål varje dag för inskrivna barn i verksamheterna. Maten tillagas på plats i våra tillagningskök. Till lunchen serveras säsongens grönsaker so...

Fortsatt framgång för Ystad hamn 2010

Utvecklingen under de senaste åren har totalt sett varit väldigt bra för Ystad hamn. Godsvolymerna har ökat trots lågkonjunktur, och fortsätter att öka i takt med...

Folketingspolitiker med intresse för Ystad Hamn

Färjetrafiken till Bornholm drivs på enreprenad och det är danska staten som handlar upp den, ungefär på samma sätt som svenska staten handlar upp färjetrafiken till Gotland. Ystad Hamn har en mycket...

Fortsatt godsökning under första halvåret

Utvecklingen under årets sex första månader har totalt sett varit väldigt bra i Ystads hamn. Godsvolymerna har ökat med 20% jämfört med samma period förra &a...

Fartyg i hamnen

Här kan du se vilka fartyg som trafikerar hamnen...       Fartyg  Rederi  Frekvens  HSC Leonora Christina  BornholmerFærgen  Dagligen  HSC V...

Fastigheter

Från medeltid till nutid

Senmedeltida kulturmiljö, patricier och köpmanshus från 1800-talet eller hus byggda i olika perioder under 1900-talet, få fastighetsbolag kan erbjuda ett så varierat utbud som Ystadbostäder. Detta är...

Frihet till salu

Att bo med hyresrätt innebär både att vara fri att flytta när man vill efter tre månaders uppsägningstid och att vara fri från en rad arbetsuppgifter som kan k&au...

Flytta in

När får man flytta in? Du har rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag får du fly...

Flytta ut

Avflyttning/uppsägning Uppsägning ska ske skriftligt 3 mån före avflytt. Även 3 månader vid flytt tilläldreboende. 1 månads uppsägning vid dödsfall...

Fastigheter

Förteckning över fastigheter som ägs av Ystads Industrifastigheter AB   Med länkarna till vänster kan du hitta information om enskilda objekt i vårt bestånd.        &nbs...

Frivilliga resursgrupper

Ystads kommun har skrivit avtal med frivilliga som kan användas som komplement till kommunens egna resurser. Den personalen är organiserad i s.k. frivilliga resursgrupper. Dessa resurser larmas av kr...

Förebygga Brott - Allas Ansvar

BRÅ-samordnaren i Ystads kommun har fått i uppdrag att göra "Kartläggning 2006-2007 - Trygghetsproblem Ystads kommun". Syftet med kartläggningen är att få en bild...

Film i Ystad

Filmerna

Detta beror naturligtvis mycket på att filmerna om Kurt Wallander har fått stor spridning. De har lanserats i ett 20-tal länder och beräknas komma upp i tittarsiffror närmare 130 miljoner. Filmarbetet...

Film Friendly Ystad

Ystad is a small coastal town situated in the south of Sweden close to beautiful surroundings and natural scenery. The city of Ystad's uniquely downtown with its half-timbered houses and medieval cent...

Förskolans arbetssätt

  Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Barnens intresse och delaktighet styr vår dagliga verksamhet. Eftersom vi arbetar enligt Reggio Emilia-filosofin brukar vi på vår förskola tal...

Förskolans mål

Barnen skall uppleva att de får ta ansvar för och ha inflytande på sin utveckling och sin lärandemiljö samt ha insikt om social, psykisk och fysisk hälsa. Vi har en anpassad lärandemiljö utifrån varj...

Förskolans arbetssätt

Vi sätter barnet i centrum och utgår från varje barns behov och förutsättningar. Barn och pedagoger planerar och reflekterar kring verksamheten tillsammans, och utvecklar på d...

Förskolans arbetssätt

Lokalerna nyrenoverades 2013 och de olika rummen är utformade för att passa barnens utveckling, lekar, och varierande behov. Verksamheten bygger på att pedagogerna är engagerade och aktiva vuxna som...

Förskolans mål

Verksamheten är inriktad mot att erbjuda alla barn och föräldrar en trygg miljö präglad av glädje, gemenskap och delaktighet alla barn ska bli uppskattade, respekterade och sedda alla barn ska få utv...

Förskolans mål

Vårt mål är att skapa en trygg förskola där man visar varandra respekt och hänsyn. Barn och vuxna ska trivas och ha roligt tillsammans. Vi vill arbeta för att få självständiga barn som lär för livet....

Förskolans arbetssätt

Vi arbetar mycket med den fria leken. I leken tränar barnen sin sociala kompetens såsom empati, turtagande, samspel och hänsyn. Vi lägger stor vikt vid språket genom att läsa, sjunga, prata mycket med...

Föräldramedverkan

Stor vikt läggs vid de dagliga kontakterna och föräldrarna är alltid välkomna att besöka vår verksamhet.Utvecklingssamtal bokas en gång per år i anslutning till barnens födelsedag. Vid behov eller öns...

Förskolans mål

                                                        &nbs...

Förskolans arbetssätt

    Till barnens nyfikenhet och lust att lära lämnas stort utrymme. Varje dag ges tillfälle till fri lek både inomhus och utomhus i en miljö anpassad till små barn. Vi tycker att det är vikt...

Förskolans mål

Verksamheten är inriktad på att barnen skall känna sig trygga och tycka det är roligt att komma till förskolan.   På vår förskola har vi gemensamma mål: - Du som kommer till vår förskola ska känn...

Förskolans mål

Barn, föräldrar och personal ska känna glädje, trygghet och trivsel tillsammans. Den grundläggande tryggheten och tilliten skapar självständiga och nyfikna barn som känner lusten att lära och utforsk...

Förskolans arbetssätt

  Den fria leken, empatin, barnens självkänsla och allas lika värde är viktiga grundpelare på vår förskola. Vi strävar  efter en lugn och rofylld miljö där alla barn får en möjlighet att utv...

Förskolans mål

Vi vill: * Att barn och föräldrar ska trivas och känna sig trygga hos oss. * Ha förmåga att lyssna på, se och möta varje barn. * Att barnen ska få leka mycket och på så sätt utveckla sin fantasi och k...

Förskolans arbetssätt

Parkens förskola har sex avdelningar med ett gott och nära samarbete. Stora delar av dagen har vi öppet mellan avdelningarna så att barnen kan leka med varandra oavsett vilken avdelning de är pla...

Förskolans mål

Förskolans mål: Förskolan har ett stort uppdrag i såväl nationella som lokala styrdokument - förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Sedan 2011 är förskolan en egen skolform och samt...

Förskolans arbetssätt

Pedagogernas betydelsefulla roll  Vi upplever att lyhörda, närvarande pedagoger som lyssnar och ställer utmanande och utvecklande frågor till barnen gör skillnad för barnens utveckling och lärand...

Förskolans mål

  Våra mål är: 1.     Utveckla arbete med återvinning och sortering, arbeta aktivt med att skapa giftfria lärmiljöer med giftfritt material, fortsätta med odling och kretslopp...

Förskolans arbetssätt

Vi arbetar medvetet och långsiktigt med ett förhållningssätt där barn lär för livet.Utgångspunkten i det pedagogigska arbetet är att se barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveck...

Förskolans mål

Barn, föräldrar och personal känner glädje, trivsel och trygghet tillsammans. Känner sig barnen trygga, har tillit till oss vuxna och har en bra självkänsla är grunden lagd till att få nyfikna barn s...

Förskolans arbetssätt

I vår verksamhet ingår det dagligen skapande, rörelse, utevistelse, sagor, rim, sång och mycket lek. Vi tycker att leken är viktig och genom den utvecklas den sociala kompetensen. Barnen lär av v...

Familjedaghem

Verksamhetens mål Våra mål är: Ge barnen trygghet. Lära barnen respektera sig själv och andra. Inspirera barnen till att vilja lära sig nya saker Arbetss&aum...

Föräldrasamverkan

Föräldraföreningen samarbetar med skolans personal för att ge barnen de bästa förutsättningarna för att söka kunskap, lära och utvecklas både socialt och känslomässigt. Föräldrars kompetens ses som en...

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen finns till för dig som elev och vårdnadshavare till elev på Östra Skolan och Blekeskolan. Klicka på länken så kommer ni till Föräldraföreningens blogg: http://blekeostraskolansfora...

Fritidshemmen

På Östra skolan och Blekeskolan har vi två fritidshemsavdelningar. Östra skolans fritidshem är för klasserna F-2. På Blekeskolans fritidshem går elever i klass 3-6. Våra öppettider är kl. 06:15 - 18:1...

Föräldrasamverkan

"Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande". (LGR 11 sid 16) På Backaskolan ha...

Föräldrasamverkan

Föräldraföreningen engagerar sig i olika praktiska saker i skolorna. Man bidrar ekonomiskt med medel till inköp av lekredskap till samtliga klasser. Tröjorna som eleverna bär vid olika idrottseveneman...

Framtidsgruppen

       

Föräldraföreningen Sövestad/Hedeskoga

Gå med i Facebookgruppen "Föräldraföreningen Sövestad-Hedeskoga skolor" Medlemsavgift 100 kr per familj och läsår Sparbanken syd Clearingnummer 9570 Kontonummer 003 956 423-2 OBS! Kom ihåg att ange na...

Fritidshemmets verksamhet

Fritidshemmet är beläget på ovanvåningen i Glemminge skola (F-år 3). Lokalerna är gemensamma för förskoleklassen och fritidshemmet. Vi har dockvrå, by...

Föräldrasamverkan

På Norreportskolan har vi fr.o.m. läsåret 13-14 startat föräldrasamverkan genom att starta ett skolråd där en föräldrarepresentant per klass, en lärare från varje arbetslag samt skolledningen ingår. D...

Föräldrasamverkan

Vi eftersträvar ett gott samarbete med elevernas föräldrar, som alltid är välkomna till skolan. Vi ser föräldrarna som en tillgång, som ska tillvaratas för att göra skolan ännu bättre. Minst en gång p...

Föräldrasamverkan

Framtidsgruppen

Samverkan skola och Framtidsgruppen har pågått sedan 2003, då man började med att arbeta för de båda skolornas framtid. Samarbetet har fortsatt genom att rektor bjuder in för att diskutera olika pedag...

Föräldra/FramtidsgruppSövestad/Hedeskoga

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Lgr11). Föräldraföreningen engage...

Fritidshemmets dokument

Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i fritidshem          

Fritidshem

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfylld, stimulerande o...

Förskoleklasserna tema om ekorren.

Titta gärna på filmen om ekorrstemat.

Förälder/vårdnadshavare

Fristående förskola eller skola?

Första träffen

Lite tankar från gruppen Fsk B! Några av oss har arbetat en hel del med ASL. Många har positiva erfarenheter. Barnen utvecklas mycket under förskoleklassåret. Det kä...

Första boken

Nu har ettorna blivit tvåor och vi har precis gjort klart våra första böcker. Denna gång använde vi oss av ipads när vi skrev texterna. Det funkar bra med att sk...

Finmotorisk träning

Att hitta bra sätt att träna finmotorik, har varit en stor utmaning för mig. På youtube har jag hittat en del tips. Här nedanför är ett klipp där man kan l&au...

Finmotoriktips

Måste bara tipsa om en sida där man kan få en del tips på finmotoriska övningar. Sidan är förvisso på engelska, men det finns tydliga bilder.  

Fröken som nybörjare

Mina två-treor har skrivit mycket på datorn men inte med den rätta fingersättningen utan bara fått tänka på att  vänster hand till vänster om mit...

Förskoleklasser

Här kommer samanfattning på vad vi pratade om idag. Vi var bara 5 pedagoger i gruppen idag och några hade precis hoppat in i skriva sig till läsning. Därför blev det e...

Fingerträning

Ett nytt försök att visa hur !a på Backa tränar fingermotoriken. Filmen är gjord i Ipad och även redigerad där. Mycket enkelt och det tar inte lång tid. Jag...

Fredag

Nu är vi tillbaka efter ett härligt jullov. Det känns härligt att vara  igång igen. Just nu jobbar vi mycket med matte men givetvis läser och skriver vi hela tiden...

Framsteg

Vi var ute med våra faddrar i fyran och hade samarbetsövningar och lekar. Efteråt skrev vi ner på datorerna, det vi varit med om i skogen. Vi arbetade två och två p...

Filmer

Hej! I morse när vi träffade klassen efter helgen började det diskuteras vilken film vem sett, vad den handlade om och hur bra den var! - Vi skulle kunna skriva om de filmer vi sett p&...

Faktatext Degårbaraiettanju!

Jag imponeras av elevernas första försök att skriva en faktatext: *sökläsa *söka i olika källor *samarbeta *samsas och komma överens *sammanställa meninga...

Finmotoriken

Äntligen har vi fått ordning på vårt matrial till finmotoriken. Vi har gjort en "bank" med olika matrial. Vi har gjort en hel del själv och köpt in lite från be...

Finns det inte någon skriven manual till WordRead Plus?

Klart det finns!  

Finns det någon bra tjänst för tankekartor?

Popplet är en enkel och bra tjänst för tankekartor på internet. Möjligheten att samarbeta med andra online gör att tjänsten blir ännu mer intressant. Nackdele...

Frågor och svar

Programvaror, tjänster och webbplatser Vilka program får laddas ner på datorn?Eleverna får installera alla program de har licens för och alla program som man får installera gratis. Självklart ska de p...

Fotosamlingar

Ystads museers fotohistoriska arkiv rymmer tusentals bilder. De fotografiska teknikerna spänner från 1840-talets daguerrotypier till dagens digitala bildfiler. Motivkategorierna är många. En omfattand...

Flytande ögonblick

Flytande ögonblick är en fotoutställning med fyra konstnärer som förhåller sig på olika sätt till tid och rum. De skruvar till upplevelsen av vardagliga situationer och platser genom att skapa och/el...

Facing China

Liu Ye, Zhang Xiaogang, Fang Lijun, Yue Minjun, Yang Shaobin, Tang Zhigang, Chen Qing Qing, Zhao Nengzhi, Wei Dong   Ystads Konstmuseum satsar stort och erbjuder Österlenregionen en samtida...

Funktionshinder

Entré På norra sidan (till höger om huvudentrén på källarplan) finns entré med ramp och hiss. Hissen leder till alla våningsplan. Rullstolar och rollatorer Vår ambition är att våra...

Föreningen Perspektiv

Nätverk för gamla teatrarYstads Teater är medlem i föreningen Perspektiv med utgångspunkt i Berlin. Föreningen är en organisation för teatrar som är mer &...

Finansiering

För leaderprogrammet gäller: Till företag som söker stöd kan 40–70 % av projektets stödberättigande utgifter beviljas i projektstöd för företag....

Företagsregister / sökbart

   

Företagsutmärkelser

Arrangemanget genomförs i samarbete med  Företagarna Ystad, Näringslivsrådet, Ystads Allehanda och Radio Active. Här nedan kan ni se vilka vinnarna har varit genom &arin...

Företagsutveckling

Företagsbesök

Det är kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och vi tjänstemän från näringslivsavdelningen som genomför de inplanerade företagsbesöken. Detta för att du som företagare skall...

För livsmedelsproducenter

HistorikI Ystad-Österlenområdet har det funnits en gemensam näringslivsstruktur där jordbruket historiskt varit helt dominerande fram till 1900-talets senare hälft. När...

För dig som jobbar med logistik och transporter

HistorikSamordnad varudistribution sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden när trängsel och tillgänglighet av varuleveranser i stadsmiljö började bli ett b...

Frukostar, nätverk, arrangemang & utmärkelser

Frågor och svar

Gratis rådgivning Vi tycker det är viktigt att avfallshanteringen blir rätt från början. Med en fungerande avfallshantering blir det både billigare, bättre & trevligare. Planering av uppställnings...

Förbered dig

Avfallsutrymmen/uppställningsplats På hämtningsdagen ska sopkärlet stå lättillgängligt för sophämtaren.Om du normalt inte har kärlet i ytterkanten av tomten ska det köras ut till närmast farbara väg d...

Farligt avfall

Vad är farligt avfall? Idag samlar vi på oss mycket farligt avfall i våra hem och bor tillsammans med produkter som klassas som farligt avfall. Kunskapen kring vad som klassas som farligt avfall är ib...

Flerbostadshus

Det är viktigt att sophanteringen blir rätt från början. Därför erbjuder vi dig alltid rådgivning och informationsmaterial gratis.  Vi vill ge dig en bra lösning efter dina behov. Det kan gäl...

Felanmälan

Via formuläret och i appen kan du välja den kategori som bäst passar in på ditt ärende, beskriva ditt ärende kortfattat, markera platsen på kartan och bifoga exemp...

Felanmälan gata och trafik

Du har möjlighet att ange på en karta var i staden som felet finns. Detta gör det lättare för oss att hitta fram till felet och åtgärda. Det är även möjligt att bifoga filer, till exempel en bild...

Felparkering

Skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatuma...