A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'R' med 90 träff(ar).


Regionrådet Pontus Lindberg på besök i Ystad Hamn

  Regionrådet Pontus Lindmark och hans politiske sekreterare Camilla Westdahl från Region Skåne kom till Sveriges tredje största passagerarfärjehamn i Ystad och informerade sig om hamnens utveckl...

Riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz på besök i Ystad Hamn

  Måndagen den 21 januari 2013 besökte riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz Ystad Hamn. I fokus stod såväl transport- som miljöfrågor och under mötet hanns både en diskussion om den generella mi...

Regionrådet Christine Axelsson på besök i Ystad Hamn

  Regionrådet Christine Axelsson från Region Skåne besökte tillsammans med sin politiska sekreterare Emma Bruce Ystad Hamn, Sveriges tredje största passagerarfärjehamn, för att informera sig om h...

Riksdagsledamöter besöker världens största landströmsanläggning!

  Ystad Hamn investerar 35 miljoner kronor i för närvarande världens största HVSC (High Voltage Shore Connection) anläggning för leverans av ström till fartyg vid kaj. Anläggningen stod klar den...

Riksdagsledamoten Leif Jakobsson besökte Ystad Hamn

Måndagen den 4 februari 2013 besökte riksdagsledamoten Leif Jakobsson Ystad Hamn. Hamnens verkställande direktör Björn Boström informerade om rekordåret 2012 och att hamnen bl.a. är Sveriges tredje st...

Riggen 1

Kontorsfastighet uthyrd till Försäkringskassan.

Riskhantering och förebyggande arbete

Allmänt om riskhantering och förebyggande arbete I vår kommun ska alla kunna förvänta sig en trygg vistelse och en god kommunal service. Friskt vatten ska komma ur...

Riktlinjer

2013.07.09: @shareystad har tagits emot väldigt bra av Ystadborna. Vi har fått stänga ansökningsfunktionen - kampanjen blev en större framgång än vad vi hade v&ar...

Registerutdrag

Det finns en lag som heter ”Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg”. I den lagen står det att alla, som arbetar eller p...

Regler för valen

Vilka regler gäller för valet av förskola? Föräldrarnas val skall ges högsta prioritet. För att få plats beviljad gäller följande grundkrav: •    Att barnet (1-5 år) stadigvarande vist...

Regler för barnomsorg och skolbarnsomsorg

Allmänt Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från...

Regler för barnomsorg

Samma regler gäller för alla typer av förskola. Se sidan Regler för barnomsorg och skolbarnsomsorg.

Regler för skolbarnsomsorg

Samma regler gäller här som för förskolan. Se sidan Regler för barnomsorg och skolbarnsomsorg.  

Rapport från oss ettor på Änga!

Varje dag förbluffas man av hur snabbt det går att lära sig nya saker. Barnen ljudar, läser och skriver för glatta livet. Det är härligt att kunna visa upp och ber...

Rim

Idag har vi i F-klassen skrivit meningar som rimmar. Eleverna har skrivit i par på datorn och varje elev skulle komma på en mening vars. Det var lite trögt i början men, nä...

Räkna med svenska.

Ryktet säger att jag har ett YouTube-konto. Stämmer det?

Ja, det stämmer. Alla som har skola.ystad.se-adress har även ett YouTube-konto kopplat till sin användare. Från din Gmail eller Google Docs (Drive) klickar du på Mer och därefter på YouTube.   Nä...

Regionala nätverk

Regler och riktlinjer

Ny renhållningsordning är antagen av Kommunfullmäktige Ystads Kommun har tillsammans med Sysavs delägarkommuner tagit fram en ny Renhållningsordning som ställts ut f&ou...

Rörligt friluftsliv

I rapporten Rörligt friluftsliv i Ystads kommun kan man läsa om olika aspekter på friluftsliv och få tips om fina utflyktsområden i Ystads kommun. Rörligt friluftsliv i Ystads kommun Under fliken Na...

Renovering av kanonerna på Skansgatan

Eftersom de gamla kanonerna på Skansgatan började bli farliga för allmänheten, genomgick de hösten 2012 en renovering och arbetena blev färdiga i juni 2013. Tre av kanonerna fick sina ursprungsfästen....

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar

Länk till RF:s normalstadgar

Registrera förening hos KoU

Föreningar och organisationer som vill registreras i Kultur o Utbildnings föreningsregister måste ha minst 10 medlemmar som är folkbokförda i Ystads kommun och i ö...

Reportage, protokoll och verksamhetsberättelser

 

Relationer

Familjerådgivning Våld i nära relationer

Restauranger

  Restaurangerna Räfsans Bykrog, Väderleken, Bellevue och Löderupsgården är stängda from 2020-03-16 till följd av rådande pandemi. Beslutet är en d...

Restaurang Bellevue

  Restaurangerna Räfsans Bykrog, Väderleken, Bellevue och Löderupsgården är stängda from 2020-03-16 till följd av rådande pandemi. Beslutet är en di...

Restaurang Väderleken

  Restaurangerna Räfsans Bykrog, Väderleken, Bellevue och Löderupsgården är stängda from 2020-03-16 till följd av rådande pandemi. Beslutet är en di...

Räfsans Bykrog

  Restaurangerna Räfsans Bykrog, Väderleken, Bellevue och Löderupsgården är stängda from 2020-03-16 till följd av rådande pandemi. Beslutet är en di...

Regementet

  På Regementet är återvinning huvudsysslan. Arbetsuppgiften är att åka ut till företag och kommunala inrättningar där vii hämtar kartong, plast oc...

Rehabilitering - hjälpmedel

Rehabenheten arbetar enligt Hälso- och Sjukvårdslagen genom att stödja människor till en så självständig vardag som möjlig utifrån den enskildes må...

Receptfria läkemedel

Kommunens kontrollansvar Kommunen skall kontrollera att bestämmelserna följs och har rapportskyldighet till Läkemedelsverket för uppdagade brister i efterlevnaden av lagen. Denna k...

Regler avseende föreningsbidrag från Socialnämnden

Antagna av Socialnämnden 2018-09-20, § 133 Socialnämnden anser att det är angeläget att stödja och utveckla samverkan med frivilligorganisationer som bedriver ett ideellt...

Restauracje i kawiarnie

Nikt bardziej nie lubi towarzystwa przyjaciół, dobre jedzenie niż mieszkańcy Ystad. Może dlatego, że atmosfera miasteczka idealnie temu sprzyja. Częściowo dlatego, że tempo życia jest tu bardziej...

Riksdagsledamot Gunilla Nordgren besökte Ystad Hamn

Riksdagsledamot Gunilla Nordgren besökte Ystad Hamn, en av valkretsens viktiga verksamheter. Under besöket fick Gunilla Nordgren information om hamnens kontinuerligt ökande trafik till och från Polen...

Riksdagskandidat uppmärksammade Ystad Hamn

Under torsdagen hade hamnens verkställande direktör Björn Boström bjudit in Rikard Larsson för en rundvisning i Ystad Hamn. Rikard Larsson är gruppledare för Socialdemokraterna i regionstyrelsen i Reg...

Riksdagsledamot pratar trafik och näringsliv med Ystad Hamn och kommun

Förklaringen till det stora intresset för Ystad Hamn är bl.a. den enorma utveckling hamnen haft de senaste fem åren med nya rekord år efter år. Trots ekonomiska kriser och lågkonjunkturer har hamnen g...

Riksdagsledamot från Ystad besökte hamnen

Ystad Hamn arbetar intensivt för att förbättra infrastrukturen till och från hamnen. Europaväg 65 (E65) från Malmö till hamnen är viktig för alla de som pendlar från Bornholm, polenresenärerna, turist...

Renhållningsdispenser

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan bevilja dispenser avseende hushållsavfall, slam och latrin under vissa förutsättningar. Dessa finns reglerade i kommunernas...

Råttor och möss

Särskilt på hösten söker sig råttor och möss gärna inomhus. Håll därför dörren stängd, och se till så att golvbrunnens lock sitter...

Radon

Att säkerställa att radonhalten i bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft, är ett av delmålen för att nå det nationella miljömå...

REACH

EU:s kemikalielagstiftning i form av REACH-förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (p&arin...

Rengöring

Fungerande städrutiner och effektiva rengöringsmetoder är grunden för en hygienisk livsmedelshantering. Rengöring och städning är till för att hålla utrus...

Rökfria miljöer

Texten håller på att uppdateras.

Riksdagsledamot och Ystad Hamn fokuserar på tillväxt i östra Skåne

Tillväxten i den östra delen av Skåne är lägre än i resten av Skåne, någonting som till stor del beror på de infrastrukturella utmaningar som finns i regionen. Idag bjöd Kristina Yngwe (C) in politike...

Riksdagsledamöter pratar infrastruktur med Ystad Hamn

Ystad Hamn hade idag bjudit in riksdagsledamöter att mötas med lokala politiker i hamnen för en dialog omkring hamnens betydelse för regionen och Sverige i stort. De två riksdagsledamöterna blev under...

Riksdagspolitiker pratar hamnutveckling för hela regionen

Vid besöket vägleddes de bägge riksdagsledamöterna i hamnen av Ystad Hamns VD, Björn Boström. Efter en rundtur i hamnen fick de möjlighet att diskutera utvecklingen i regionen och hur en förbättrad in...

Rekordstort intresse för Ystad Hamn

På agendan för dagens besök stod Ystad Hamns betydelse för Europa. Som marknadsledande aktör av färjetransport till och från Polen spelar hamnen en nyckelroll i utvecklingen av regionen. ”Hamnens utve...

Riktlinjerna upphör

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har sedan 2010 tagit ett antal beslut gällande handläggningen av tillståndsärenden gällande yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom...

Rotary

Ystad Rotaryklubb stiftades i november 1948 och arbetar sedan dess för att medsitt breda yrkesnätverk arbeta med Rotarys värderingar och mål i Ystad.I dag har klubben drygt 40 me...

Rensning av spökgarn på vrak utanför Ystad

Varje år förlorar svenska fiskare ca 165 km nät i Östersjöns vatten. Om man förutsätter att övriga Östersjöländer förlorar lika mycket så handlar det om enorma mängder fiskenät som förloras varje år o...

Rekryteringsskola del 2 den 12 april

Vid tre utbildningstillfällen à 2 timmar under våren får du möjlighet att lära dig hur • du tänker strategiskt kring anställningar, • vilka anställningsformer det finns att välja på, • vilka avtal du...

Riegården

    Riegården längst fram i bild Är ett korsvirkeshus där de äldsta delarna tillkom 1898 utmed Paulsgränd. När gården restaurerades 1957 uppfö...

Rapporter

Nedan finner du rapporter från miljöförbundets olika tillsynsområden 2020 Tillsynsprojekt - fruktodlare 2019 Tillfälligt boende 2018 Skolor 2018 Strandbad 2019 Fris...

Rekordvolymer första halvåret 2016

Antal ton gods, lastbilar, bussar, personbilar och passagerare visade samtliga en ökning under första halvåret 2016 jämfört med samma period förra året. Den största ökningen stod antalet lastbilar för...

Region Skåne besökte hamnen

Vid dagens besök närvarade Carl-Johan Sonesson, 2:e vice ordförande regionstyrelsen tillsammans med Pontus Lindberg, 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden. Med vid besöket fanns även Henrik...

Reningskrav

Det finns idag en rad olika metoder för att rena det slamavskilda vattnet och det är alltid den sökande som föreslår en lösning som sedan prövas. Enligt Havs- och v...

Resebidrag och inackordering

Du kan i vissa fall få hjälp med kostnader för resa och boende i samband med studier på gymnasium. Ansökan kan du göra med de här blanketterna: Resebidrag och inac...

Rörligt pris - löpande

ProduktbeskrivningRörligt pris - löpande, vänder sig främst till dig som inte gör ett aktivt val eller inte vill binda dig för en längre period. Det är också denna produkt du automatiskt hamnar p...

Rörligt pris - tidsbundet

Flexibilitet och ett pris som alltid anpassar sig efter marknaden Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden. Det är oftast långsiktigt lönsamt och har histor...

Rörligt pris - löpande

ProduktbeskrivningRörligt pris - löpande, vänder sig främst till dig som inte gör ett aktivt val eller inte vill binda dig för en längre period. Det är också denna produkt du automatiskt hamnar p...

Rörligt pris - tidsbundet

Flexibilitet och ett pris som alltid anpassar sig efter marknaden Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden. Det är oftast långsiktigt lönsamt och har histor...

Riskbruk och missbruk

Beroende och missbruk Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Riske...

Repertoar & Biljetter

Ystads Teater har biljettbokning/försäljning i samband med föreställningar. Kassan öppnar 1 timme innan föreställning.På Ystads Turistbyrå kan du boka och hämta biljetter måndag-fredag  09-17, lö...

Registrera din elinstallatör hos Ystad Energi

Registreringsanmälan Ska du göra elinstallationer inom Ystad Energis nätområde behöver du registrera ditt elinstallationsföretag hos oss genom blanketten nedan...

Robotar och mycket annat

R har varit veckans bokstav och vi har bland mycket annat skrivit om och gjort robotar - vilka oerhört kreativa barn vi har - spelat regnbågsspelet, varit i skogen och haft engelska. Vi har även varit...

Robotar och mycket annat

R har varit veckans bokstav och vi har bland mycket annat skrivit om och gjort robotar - vilka oerhört kreativa barn vi har - spelat regnbågsspelet, varit i skogen och haft engelska. Vi har även varit...

Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen, som är en skyddslag, ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria. Rökförbudet gäller även på skolgårdar och på s...

Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen, som är en skyddslag, ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria. Rökförbudet gäller även på skolgårdar och på s&...

Radon

Höga radonhalter, på grund av markförhållanden och blåbetong i byggnader, bedöms utgöra en av de stora hälsoriskerna i inomhusmiljön. I kombination med...

Riktlinjer för skolplacering

I Ystads kommun önskar vårdnadshavarna vilken skola deras barn ska gå i inför förskoleklass och årskurs 7. Ystads kommun försöker så långt det &a...

Reflexgubbefilm

En film om hur du gör en reflexgubbe.    

Rekryteringsträff 12 & 13 februari

Välkommen på rekryteringsträff den 12 och 13 februari inom hotell, restaurang och turism! Arbetsförmedlingen Skåne Syd erbjuder dig som är arbetsgivare en möjlighe...

Retoy i Glemmingebro 9 februari

Vad är ett leksaksbyte? Barn tar med leksaker de inte längre leker med och byter dem mot nya favoriter!  En rolig mötesplats uppbyggd av tre lekfulla stationer: incheckningen, le...

Rätt läge nu

Vänta inte för länge Det är som med all teknik. Det kommer hela tiden något nytt, men om man försöker vänta ut solcellerna för att det kommer bli mer f&ou...

Retoy i Löderup 25 mars

Vad är ett leksaksbyte? Barn tar med leksaker de inte längre leker med och byter dem mot nya favoriter!  En rolig mötesplats uppbyggd av tre lekfulla stationer: incheckningen, le...

Resebidrag

Om du behöver åka buss eller tåg till skolan kan du ansöka om bidrag till dina resor. För att få detta bidrag måste du bo minst 6 km från skolan. Du m&arin...

Riktlinjer för bostadsförsörjning

   

Ronnie Gardiner Septet

Ett gediget svängande band får vi oss till livs till förmiddagskaffet på gården. Bandets hemvist kan nog ses som swing med inslag av modernare stilar. The Ronnie Gardiner S...

Rigmor Gustafsson "Come Home"

”Come Home” är en konsert präglad av kompositören Rigmor Gustafsson och hennes kreativa samarbeten med kolleger på jazz- och popscenen, Anders Mattsson, Lina Nyberg, T...

Riksdagsledamöter besöker hamnen

Under sitt studiebesök fick riksdagsledamöterna information om hamnens verksamhet och rekordstatistiken från de senaste fyra åren. Dessutom åkte besökarna, i säll...

Riktade hälsokontroller i gymnasiet

  Bygg och anläggning, hörselkontroll Barn och fritid, hälsodeklaration avseende tuberkulos Estet, hörselkontroll Vård och omsorg hälsodeklaration avseende tuberku...

Retoy i Ystad 19 maj

Vad är ett leksaksbyte? Barn tar med leksaker de inte längre leker med och byter dem mot nya favoriter!  En rolig mötesplats uppbyggd av tre lekfulla stationer: incheckningen, lek...

Råttor

Råttor trivs där det finns gott om mat och bra platser att bygga bo på. Men råttan är ett skadedjur som kan orsaka skador genom att gnaga sönder material. De kan ocks&...

Romeo & Juliakörens Julkonsert – INSTÄLLD

INSTÄLLD Sprungna ur teatervärlden har Romeo & Julia Kören tagit fasta på det ideal där musik och sceniskt berättande hör samman. Ett framträdande av Romeo...

Resurser

Resterkocken – en skoltävling som går ut på att minska matsvinnet.

- Att slänga mat är som att slänga pengar rakt i soppåsen och ofta slängs maten helt i onödan. En barnfamilj kan spara minst 3 000-6 000 kronor per år på att...

Regionalt samarbete

Slutrapport Ystad som regional kärna. SÖSK – Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Kommunerna i sydöstra Skåne samverkar för att: Tillsammans kan vi ge e...

Regler för godkänt foto

- Kontrasten mellan person och bakgrund ska vara tydlig.- Bakgrunden ska vara ljus eller enfärgat vit.- Huvudet ska vara placerat i mitten av bilden och övre delen av bröstkorgen ska va...

Regional och nationell samverkan

  Länk till Regional samverkan Psykiatri i Skåne Länk till Uppdrag psykisk hälsa (SKR) Länk till Stödlista Psykisk hälsa i kristid