Bygglovsprocessen

Så här går det till att söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga eller ändra.

1. Förbered ditt ärende
2. Skicka in ditt ärende
3. Ärendet behandlas, följ ditt ärende
4. Beslut i ditt ärende
5. Startbesked
6. Slutbesked

1. Förbered ditt ärende

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan.

Ta också reda på vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan/anmälan. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra.

Innan du skickar in din ansökan är det bra om du förbereder alla handlingar. Det kan också vara bra att informera grannarna eller styrelsen i din bostadsrättsförening om dina planer.

För att veta vilka handlingar du behöver skicka in Du hittar vilka handlingar som ska skickas in?

Vad kostar det?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av stadsbyggnadsnämnden genom taxan.

Taxa för lov eller anmälan
Beslut om lov eller anmälan

Hur lång tid tar det?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan om lov eller förhandsbesked är komplett. Handläggningstiden kan vid behov förlängas med ytterligare tio veckor.

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Handläggningen kan vid behov förlängas med ytterligare fyra veckor.
Handläggningstider

2. Skicka in ditt ärende

Ansökan och ritningar kan lämnas in utskrivna på papper eller som digitala handlingar. Det är också viktigt att alla ritningar är fackmannamässigt gjorda.

Korrekta ritningar och handlingar

Sök via e-tjänst

Logga in med BankID och följ de olika stegen.
Ansökan om bygglov och anmälan

Sök med blankett

Var noggrann när du fyller i blanketten. Behöver vi be om kompletteringar tar det längre tid innan du kan få besked.

Ansökningsblankett för bygglov och anmälan (pdf)
Ansökningsblankett för skylt, ljusanordning och vepa (pdf)

Skicka in handlingar:
Stadsbyggnadsavdelningen

Tobaksgatan 11

271 41 Ystad
E-post: bygglov@ystad.se

3. Ärendet behandlas, följ ditt ärende

När vi fått din ansökan får du ett mejl från oss som bekräftar att vi tagit emot den. Du kan ibland behöva komplettera med fler handlingar. Vi meddelar dig i så fall vad som saknas inom tre veckor.

Följ ditt ärende

Följ ditt ärende i vår Bygg- och plantjänst. Där kan du se alla handlingar, beslut och vem som handlägger ditt ärende.
Ärenden och handlingar

Ändra i ditt pågående ärende

Vill du ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna och lämna in nya handlingar.
Ändra i din pågående ansökan eller anmälan 

Synpunkter från grannar och remissinstanser

Beroende på hur ditt lovärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare. Till exempel grannar och andra berörda. De får ett brev med information. Berörs många personer kungörs ärendet i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Grannar och sakägare får lämna synpunkter

4. Beslut i ditt ärende

När vi utrett alla förutsättningar för det du vill bygga eller ändra fattar vi ett beslut och meddelar dig.

När får jag börja bygga? Du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga eller ändra

Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked, se punkt 5.

Grannar vill överklaga och laga kraft

Grannar som har lämnat synpunkter i ett lovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt. Om de vill överklaga beslutet behöver de göra det inom tre (3) veckor från det att de har tagit del av det.
Överklaga ett beslut om lov

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Ett lov gäller i fem år. Ett startbesked för en anmälan gäller i två år.

Jag vill ändra eller överklaga

Om du behöver ändra något i ditt beviljade lov eller startbesked eller är missnöjd med beslutet kan du göra en ändring eller överklagan.
Ändra i ditt beviljade lov
Överklaga beslutet om ditt lov

Betalning

Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag kostar.
Taxa för lov eller anmälan

5. Startbesked

Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked. 

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som du får beslut. Även då behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts innan du börjar bygga.

Ibland krävs ett tekniskt samråd. Då får du besked om det från din handläggare eller en byggnadsinspektör. När det tekniska samrådet genomförts, handlingar kommit in och kontrollplanen är färdig får du ditt startbesked.

Tekniskt samråd

Om du haft ett tekniskt samråd gör Stockholms stad minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Arbetsplatsbesök

6. Slutbesked

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked.

När du byggt färdigt meddelar du oss och begär ett slutbesked. När du har visat att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda får du slutbesked och ditt ärende avslutas.

Begära slutbesked

Ibland krävs ett slutsamråd. Oftast vid större eller mer komplexa projekt.

Slutsamråd

 

Publicerad 2023-02-20, Uppdaterad 2023-03-08

 

 

 

 

Viktig information

Ingen aktuell just nu.

Kontakt

Expeditionen och telefonen är öppen:

måndag - fredag 10-12
måndag - torsdag 13-15

0411-57 72 30

bygglov@ystad.se

Vi har även öppethus onsdagar mellan 13:00-15:00 på Tobaksgatan 11, då kan du träffa våra bygglovshandläggare och inspektörer.

Här kan du boka kvartsamtal med våra bygglovshandläggare och inspektörer.

Mina förutsättningar

I denna karttjänst kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Ibland kan det krävas bygglov, ibland en anmälan och ibland ingenting.

Dokument och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur processen fungerar.

Bygglovsguide

Få hjälp med vår Bygglovsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.