Kurt Wallander

Inspektor policji z Ystad.

Kurt Wallander jest inspektorem policji w Ystad i bohaterem serii dziesiêciu  powieœci pisarza Henninga Mankella. Wallander mieszka na ulicy Mariagatan w Ystad, jest rozwiedziony i ma córkê Lindê, urodzon¹ w 1971. Wallander ma usposobienie melancholika i niewiele kontaktów towarzyskich, co oznacza, ¿e praca poch³ania wiêkszoœæ jego czasu. Jego najwiêksz¹ radoœci¹ jest córka, któr¹ niestety widuje zbyt rzadko. Stosunki Wallandera z ojcem s¹ skomplikowane, miêdzy innymi dlatego, ¿e ojciec nigdy nie pogodzi³ siê z wyborem kariery, dokonanym przez syna. W konsekwencji ich spotkania pe³ne s¹ napiêcia.

Zycie uczuciowe Wallandera jest zdecydowanie nie satysfakcjonuj¹ce. Zaraz po rozwodzie têskni do ¿ony, maj¹c nadziejê, ¿e ona do niego wróci. Przy innej okazji zaleca siê niezgrabnie do pani prokurator Anette Brolin, ale zostaje zdecydowanie odrzucony. Podczas misji w Krajach Baltyckich poznaje lotewska tlumaczke Baibe Liepa, w której siê zakochuje. Ma nadziejê, ¿e ona go poœlubi i przeprowadzi siê do Szwecji, ale jej opór wobec przeprowadzki prowadzi do zakoñczenia ich zwi¹zku.

Nawyki zywieniowe inspektora Wallandera sa bardzo niezdrowe, z wieloma kubkami kawy z automatu w ciagu dnia i hamburgerem lub pizza na kolacje. Ponadto czasem pije o wiele za duzo, chociaz wie, ze nie najlepiej znosi alkohol.

Sport i æwiczenia to puste s³owa dla Wallandera. Do tego ma nadwagê i cierpi na cukrzycê.

Wallander czasami ma watpliwosœci, czy wybral wlaœciwy zawód i od czasu do czasu rozwaza zmiane kariery. W glebi duszy jednak kocha swoja prace i wie, ze jest dobrym policjantem. Czesto odstepuje od przepisów w swojej pracy, jeœli uwaza to za konieczne dla rozwiazania jakiejœ sprawy. Kurt Wallander jest zaangazowany, uparty, ma silna wole i silna intuicje, która czesto prowadzi go we wlaœciwym kierunku w jego pracy sœledczej.

Seria ksiazek o Wallanderze:

„Zabójcy bez twarzy”, 1991

„Psy Rygi”, 1992

„Biala lwica”, 1993

„Czlowiek, który sie uœmiechnie”, 1994

„Na zlym tropie”, 1995

„Pi¹ta kobieta”, 1996

„O krok z tylu”, 1997

„ŒSciana ogniowa”, 1998

„Piramida”, 1999

„Nim chwyci mróz”, 2002

Ekranizacje filmowe:

„Psy Rygi”

„Zabójcy bez twarzy”

„Biala lwica”

„Piata kobieta”

„Na zlym tropie”

Informacje praktyczne:

Telefon: +46 411-57 76 81

Email: turistinfo@ystad.se

lub

Studio filmowe Ystad Studios Visitor Center

Publicerad 2020-05-08, Uppdaterad 2022-11-28